velikost textu

Operace Spojenecká síla ve vybraných českých denících

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Operace Spojenecká síla ve vybraných českých denících
Název v angličtině:
Operation Allied Force in Selected Czech Daily Newspapers
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Lucie Božková
Vedoucí:
PhDr. Vlastimil Nečas, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Jan Cebe, Ph.D.
Id práce:
180337
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra mediálních studií (23-KMS)
Program studia:
Mediální a komunikační studia (N7202)
Obor studia:
Mediální studia (MSNK)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
25. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře (C)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Operace Spojenecká síla, letecké útoky, bombardování, NATO, Svazová republika Jugoslávie (SRJ), Srbsko, Kosovo, Slobodan Miloševič, kvantitativní obsahová analýza
Klíčová slova v angličtině:
Operation Allied Force, air strikes, bombing, NATO, Federal Republic of Yugoslavia, Serbia, Kosovo, Slobodan Miloševič, quantitative content analysis
Abstrakt:
Anotace V diplomové práci Operace Spojenecká síla ve vybraných českých denících se věnuji zastoupení tématu o leteckých útocích NATO v roce 1999 na bývalou Svazovou republiku Jugoslávii (Operaci Spojenecká síla) ve vybraných českých denících. V práci se věnuji účinkům a vlivu médií, rámcům, nastolování agendy. Z důvodu celistvosti tématu přidávám kapitolu ke kosovské krizi, která osvětluje zahájení leteckých útoků. Dále se zaměřuji především na odborné studie s tématikou válečného zpravodajství. Dominantním tématem těchto článků je zahraniční mediální pokrytí války v Kosovu. Ve výstupech odborníků se hlavně věnuji jejich volbě a způsobu analýzy, o které poté opírám analýzu vlastní. Jako metodu pro vlastní zkoumání jsem zvolila kvantitativní obsahovou analýzu. Prvním obdobím zkoumání je období bombardování (24. 3. 1999–10. 6. 1999). Cílem analýzy je zjistit, jakou pozornost věnovaly deníky MF Dnes, Hospodářské noviny, Právo a Blesk Operaci Spojenecká síla. Dále se zaměřuji na umístění článků, mediální zdroje a též zastoupení témat a aktérů. Druhým obdobím zkoumání je od 11. 6. 1999, tedy od dne ukončení leteckých útoků, až do 1. 6. 2018. Zde sleduji vývoj pozornosti tématu ve vybraných denících. Analýzu vyhodnocuji jako celek, za všechny deníky a též je porovnávám mezi sebou. Diplomová práce: Operace Spojenecká síla ve vybraných českých denících Autor práce: Mgr. Lucie Božková Studijní program: Mediální a komunikační studia
Abstract v angličtině:
Annotation In my thesis Operation ´Allied Force´ in Selected Czech Daily Newspapers I am tracing the representation of the topic - NATO´s air strikes in the former Federal Republic of Yugoslavia (the so called Operation ´Allied Force´) in 1999 in selected Czech Daily Newspapers. I am observing the effects, media´s impact, frames and agenda setting. To support the integrity of the topic I added a chapter about the Kosovo crisis which enlightens the initiation of the air attacks. Furthermore, and mainly I am focusing on professional studies dealing with military news. The dominant theme of these articles is the foreign media coverage of the Kosovo War. In the experts ‘outputs I predominantly center on their choosing and the method of analysis, on which I then base my analysis on. I decided to use the method of the quantitative content analysis for my own research. The first period of exploration is the bombing period (March 24, 1999 - June 10, 1999). Here the aim of my analysis is to find out what attention have the daily newspapers MF Dnes, Hospodářské noviny, Právo and Blesk paid to the Operation ´Allied Force´. In addition, I followed the placement of the articles, media resources and also the presentation of topics and actors. The second period of my investigation starts with June 11, 1999, the day after the air attacks, and ends with June 1, 2018. Here I follow the evolution of the selected newspapers´ attention drawn to the topic. I evaluated the analysis as a whole for all the selected newspapers and compared all the selected daily newspapers with each other. Thesis: Operation Allied Force in Selected Czech Daily Newspapers Author: Mgr. Lucie Božková
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Lucie Božková 3.61 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Lucie Božková 259 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Lucie Božková 360 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Vlastimil Nečas, Ph.D. 418 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Jan Cebe, Ph.D. 309 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Barbara Köpplová, CSc. 152 kB