velikost textu

Čeští kaskadéři – od těžkých začátků až ke světové špičce

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Čeští kaskadéři – od těžkých začátků až ke světové špičce
Název v angličtině:
Czech Stuntmen – From Hard Beginnings to World’s Elite
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Denisa Kolářová
Vedoucí:
Mgr. et Mgr. Lenka Krátká, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Jiří Hlaváček
Id práce:
180278
Fakulta:
Fakulta humanitních studií (FHS)
Pracoviště:
Pracoviště Orální historie - soudobých dějin (24-KOHSD)
Program studia:
Historické vědy (N7105)
Obor studia:
Orální historie - soudobé dějiny (OHSD)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
8. 9. 2017
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
kaskadéři, koně, filmování, orální historie, nebezpečí
Klíčová slova v angličtině:
stuntmen, horses, filming, oral history, dangers
Abstrakt:
Abstrakt Cílem práce je rozšířit dosud povrchní poznatky o historii a vývoji povolání českých filmových kaskadérů, a to v období od šedesátých let 20. století až do porevolučního období s přesahy do současnosti. Prostřednictvím metody orální historie (v kombinaci s dostupnými prameny) se práce zaměří na profesní vývoj. Pozornost bude věnována vzniku profese jako takové, klíčovým filmům či kontaktům se zahraničními produkcemi. Mezi další dílčí témata spadá trénink kaskadérů, kaskadérské vybavení nebo pohled z pozice ženy na toto převážně mužské povolání.. Témata budou reflektována v předrevolučních a porevolučních letech. Následně budou zhodnoceny očima kaskadérů největší profesní rozdíly, které se v průběhu let udály. Klíčová slova: kaskadéři, koně, filmování, orální historie, nebezpečí
Abstract v angličtině:
Abstract The aim of the work is to extend the hitherto superficial knowledge of the history and development of the profession of Czech film stuntmen, from the 1960s to the post- revolutionary period with overlapping to the present. Using the oral history method (combined with available sources), the work will focus on professional development. Attention will be paid to the creation of a profession as such, key films or contacts with foreign productions. Other subtopics include stunt training, stunt equipment, or a woman's view of this predominantly male occupation. Topics will be reflected in pre- revolutionary and post-revolutionary years. Subsequently, the stumbling block will be evaluated by the greatest professional differences that have occurred over the years.. Key words: Stuntmen, horses, filming, oral history, dangers
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Denisa Kolářová 592 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Denisa Kolářová 51 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Denisa Kolářová 32 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. et Mgr. Lenka Krátká, Ph.D. 412 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Jiří Hlaváček 440 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PaedDr. Miroslav Vaněk, Ph.D. 152 kB