velikost textu

Počátky drobného podnikání a malá privatizace během období transformace ekonomiky 1989-1994

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Počátky drobného podnikání a malá privatizace během období transformace ekonomiky 1989-1994
Název v angličtině:
The beginnings of small businesses and small privatization process during the economic transformation period 1989-1994
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Marek Skála
Vedoucí:
Mgr. et Mgr. Lenka Krátká, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Přemysl Houda, Ph.D.
Id práce:
180264
Fakulta:
Fakulta humanitních studií (FHS)
Pracoviště:
Pracoviště Orální historie - soudobých dějin (24-KOHSD)
Program studia:
Historické vědy (N7105)
Obor studia:
Orální historie - soudobé dějiny (OHSD)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
8. 9. 2017
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Tato práce se zabývá obdobím ekonomické transformace v Československu, potažmo České republice mezi lety 1990-1997. Soustředí se především na proměnu myšlení, vzorců chování a hodnot v době nástupu liberálně tržního hospodářství. To zjišťuje sledováním ustavování nové podnikatelské vrstvy. Práce je řešena induktivní metodou, kdy procesy na úrovni několika jednotlivců a skupin vztahuji na širší skupiny až celou společnost. Takovéto zpracování mi umožnily vedle tradičních písemných pramenů také rozhovory s účastníky tehdejších procesů. Rozhovory byly provedeny za pomoci metody orální historie. Zjištěním práce je skutečnost že konec komunistického režimu a počátek pluralitní demokracie byl změnou pouze v oblasti politiky a práva. V oblasti reálného ekonomického života to však znamenalo především legalizaci kvazitrhu, který existoval v období reálného socialismu. Z tohoto důvodu zůstávaly ve společnosti zakořeněny vzorce chování z doby minulé a měnily se jen náročným procesem a pomalu. Práce je dílčí analýzou tranzitivního období, což je historicky blízká doba a jako taková má bezprostřední dopad na naši současnost. V historické vědě se však stále jedná o období opomíjené.
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis deals with the period of economic transformation in Czechoslovakia and the Czech Republic between the years 1990 and 1997. It is focused mainly on the change in thinking, behaviour patterns and values at the onset of the liberal market economy. This is investigated through establishing a new layer of entrepreneurs. The thesis is processed using the inductive method, when some processes at the level of several individuals and groups are related to wider groups, up to the entire society. In addition to traditional written resources, this processing allowed me to interview participants of the then processes. The interviews were conducted using the oral history method. The finding of this thesis consists in the fact that the end of the Communist regime and the onset of the pluralist democracy was the change only in the area of politics and law. In the area of the real economic life, they meant, however, the legalization of the quasi-market, which had existed in the period of real socialism. For this reason, the behaviour patterns from the past remained enrooted in the society and changed only in demanding processes and slowly. The thesis is a sectorial analysis of the transition period, which is a historically close period and as such it has an immediate impact on our present days. In historical science, however, the period is still neglected.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Marek Skála 775 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Marek Skála 109 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Marek Skála 10 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. et Mgr. Lenka Krátká, Ph.D. 351 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Přemysl Houda, Ph.D. 74 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PaedDr. Miroslav Vaněk, Ph.D. 152 kB