velikost textu

Zjednodušené podlimitní řízení podle zákona č. 134/2016 Sb.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Zjednodušené podlimitní řízení podle zákona č. 134/2016 Sb.
Název v angličtině:
Simplified underlimit proceeding according to the Act No. 134/2016 Coll.
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Lukáš Zárybnický
Vedoucí:
JUDr. Vít Horáček, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D.
Id práce:
180252
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
11. 5. 2017
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Zjednodušené podlimitní řízení, veřejné zakázky, zadavatel
Klíčová slova v angličtině:
Simplified underlimit proceeding, public procurement, contracting authority
Abstrakt:
ABSTRAKT Rigorózní práce se zabývá zadáváním veřejných zakázek v rámci tzv. zjednodušeného podlimitního řízení dle aktuálně platné a účinné právní úpravy. Úvod rigorózní práce obsahuje zejména vymezení základních pojmů souvisejících s veřejnými zakázkami, rozdělení veřejných zakázek dle jejich druhů a dále podrobný rozbor zásad spojených se zadáváním veřejných zakázek. Hlavní část rigorózní práce je zaměřena zejména na postup zadavatele veřejné zakázky a účastníků zadávacího řízení v podobě zjednodušeného podlimitního řízení, a to od úmyslu zadavatele zadat veřejnou zakázku až po ukončení zadávacího řízení, resp. práce zohledňuje také další povinnosti a úkony spojené s ukončením zadávacího řízení. Jednotlivé fáze spojené se zadáním veřejné zakázky v rámci zjednodušeného podlimitního řízení jsou pak rozděleny do relativně samostatných fází, ze kterých se celý proces zadání veřejné zakázky sestává. Účelem rigorózní práce je vzhledem ke skutečnosti, že nová úprava zadávání veřejných zakázek je aplikovaná v praxi pouze velmi krátce, v rámci jednotlivých její částí srovnat současnou právní úprava s úpravou předchozí. Část této práce se věnuje také historickému vývoji veřejných zakázek zejména z pohledu zjednodušeného podlimitního řízení a také úpravě veřejných zakázek v mezinárodní právní úpravě, a to zejména v právu Evropské unie, jakož i četné judikatuře zejména Soudního dvoru Evropské unie. Podrobně rozvedený a ucelený rozbor průběhu zjednodušeného podlimitního řízení a jeho komparace s právní úpravou předchozí, historický rozbor vývoje zadávání veřejných zakázek a rozbor právní úpravy zadávání veřejných zakázek z mezinárodního pohledu pak umožnilo rozvést v závěru rigorózní práce některé úvahy de lege ferenda.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The rigorous thesis deals with the granting of public contracts in the so-called simplified below-threshold procedure under the current and effective legislation. The introduction of the rigorous thesis defines the basic concepts related to public contracts, divides public contracts according to their types, and analyzes the principles associated with public procurement. The main body of the rigorous thesis focuses in particular on the procedure applied by the contracting authority and tenderers in the simplified below-threshold procedure, from the contracting authority’s intent to announce the public contract to the completion of the tendering procedure; the thesis also takes into account further duties and acts related to the completion of the tendering procedure. The individual stages of public procurement in a simplified below-threshold procedure are divided into relatively separate stages, of which the entire public procurement process is composed. In light of the fact that the new legislation concerning public contracts has been applied in practice only for a very short period of time, the purpose of the rigorous thesis is also to compare the current legislation with the previous legislation in the individual parts of the thesis, and thus provide a comprehensive overview of the changes made compared to the previous legislation and application practice due to the passage of the new Public Procurement Act. A part of the thesis is concerned with the historical evolution of public contracts, especially from the perspective of the simplified below-threshold procedure, and with the regulation of public procurement in international legislation, in particular the EU law, as well as case law (especially of the Court of Justice of the European Union). The detailed and comprehensive analysis of the individual steps of the simplified below- threshold procedure and its comparison with the previous legislation, the historical analysis of the evolution of public procurement and the analysis of public procurement legislation in international context made it possible to elaborate on some de lege ferenda considerations in the conclusion of the rigorous thesis.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Lukáš Zárybnický 1.19 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Lukáš Zárybnický 96 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Lukáš Zárybnický 83 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Vít Horáček, Ph.D. 493 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D. 879 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 214 kB