velikost textu

Právní úprava výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů spotřebitelem

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Právní úprava výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů spotřebitelem
Název v angličtině:
Legal regulation of consumer electricity production from renewable resources
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Lukáš Brada
Vedoucí:
prof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc.
Oponent:
JUDr. Martina Franková, Ph.D.
Id práce:
180251
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra práva životního prostředí (22-KPZP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
11. 9. 2017
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
výroba elektřiny, obnovitelné zdroje energie, spotřebitel
Klíčová slova v angličtině:
electricity generation, renewable resources of energy, consumer
Abstrakt:
Abstrakt: Právní úprava výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů spotřebitelem Rigorózní práce je zaměřena na českou a evropskou právní úpravu výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie spotřebitelem. Pokud spotřebitelé energie vyrábějí vlastní elektřinu z obnovitelných zdrojů, odebírají méně elektřiny ze sítě. Spotřebitelé jsou tak svými vlastními dodavateli energie a snižují své platby za elektřinu. Decentralizovaná výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů proto může efektivně doplnit centralizovanou výrobu elektřiny. Hlavním cílem této práce je analýza české právní úpravy v oblasti decentralizované výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů. Česká republika by měla přijmout další vhodná opatření, aby umožnila vyšší využití elektřiny z decentralizovaných výroben elektřiny využívajících obnovitelné zdroje energie. Přechod k decentralizované výrobě elektřiny má mnoho výhod, především snížení emisí skleníkových plynů.
Abstract v angličtině:
Abstract: Legal Regulation of Consumer Electricity Production from Renewable Resources In the thesis I analyse Czech and EU legal regulation of consumer's electricity generation from renewable energy sources. If consumers generate their own electricity from onsite renewable energy systems, they consume less electricity from the grid. Consumers are their own electricity suppliers and reduce their energy bills. Decentralised renewable energy generation can usefully complement centralised generation sources. The main focus of this thesis is to analyse Czech regulation in the area of decentralised elektricity generation from renewable energy sources. Czech republic should take further appropriate measures in order to allow a higher penetration of electricity from decentralised renewable energy sources. The move towards decentralised energy production has many benefits, mainly the benefit of reduce greenhouse gas emissions.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Lukáš Brada 1.35 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Lukáš Brada 188 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Lukáš Brada 261 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc. 181 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Martina Franková, Ph.D. 347 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 198 kB