velikost textu

Perzistence procesněprávního vztahu v civilním řízení

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Perzistence procesněprávního vztahu v civilním řízení
Název v angličtině:
Persistence of Procedural Relationship of Parties in Civil Proceedings
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Veronika Rohnová
Vedoucí:
prof. JUDr. Alena Winterová, CSc.
Oponent:
JUDr. Dita Frintová, Ph.D.
Id práce:
180247
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
6. 6. 2017
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Procesní vztah, civilní řízení.
Klíčová slova v angličtině:
Procedural Relationship, Civil Proceedings.
Abstrakt:
Perzistence procesněprávního vztahu v civilním řízení Předkládaná práce pojednává o procesněprávním vztahu ve sporném civilním řízení. Cílem práce je definovat stálost procesněprávního vztahu jako znak civilního procesu, jako jednu ze zásad civilního řízení sporného a analyzovat výjimky z této zásady. Práce je rozdělena do dvou základních částí, v první části se věnuji změnám v procesněprávním vztahu na straně účastníků, druhá část je zaměřena na změny na straně soudu. Práce si klade za cíl pojednat o procesněprávním vztahu komplexně, proto je zahrnuta i část týkající se změn na straně soudu. Hlavní důraz je ale kladen na změny v procesněprávním vztahu na straně účastníků, kterými jsou přistoupení, záměna a procesní nástupnictví. Protože obecně platí stálost procesněprávní vztahu, která je odvozena z práva účastníků řízení na rozhodnutí ve věci samé, je nutné v případě výjimek z této zásady šetřit procesní práva účastníků řízení. V předkládané práci je proto v souladu se zásadou proporcionality řešena především vhodnost a potřebnost dané úpravy. Za nevhodně upravené instituty je v předkládané práci označena především záměna účastníků a procesní nástupnictví při singulární sukcesi. Jako změny v procesněprávním vztahu na straně soudu označuji delegaci věci, zahájení řízení před nepříslušným soudem, postoupení věci, dožádání a změnu osoby soudce. Postup práce byl zvolen tak, že nejprve je zařazen obecný úvod s vymezením základních pojmů (procesněprávní vztah, účastníci řízení, soud), dále je proveden podrobný rozbor platné právní úpravy jednotlivých institutů s přesahy do historie právní úpravy daných institutů a jsou identifikována problematické aspekty platné právní úpravy. Těžištěm práce je pak zhodnocení platné právní úpravy, jejích problematických aspektů a v závěru práce navrhuji i legislativní změny k odstranění uvedených nedostatků současné právní úpravy.
Abstract v angličtině:
Persistence of Procedural Relationship of Parties in Civil Proceedings The thesis deals with the procedural relationship in adversarial civil proceedings. The aim of the thesis is to define the persistence of procedural relationship as a characteristic of civil proceedings, as one of the fundamental principles of civil proceedings, and to analyze exceptions to this principle. The thesis is divided into two sections. The first one focuses on changes of parties in procedural relationship, while the latter one focuses on changes in procedural relationship attributable related to the court. The thesis aims to comprehensively address the procedural relationship of parties, thus it includes a section referring to changes of procedural relationship related to the court. The thesis primarily focuses on changes of procedural relationship relating to the parties, such as joinder of parties and substitution of parties. Since the general rule refers to the persistence of procedural relationship, derived from the rights of parties to a judgement on the merits, it is necessary to save the procedural rights of parties should any exception to this general rule apply. The thesis, conforming to the proportionality principle, addresses the suitability and necessity of such legislation. The current legislation seems to be particularly imperfect in cases of the substitution of parties in the event of singular succession, and the conditional substitution of a party upon the other party’s approval. The changes of procedural relationship related to the court are change of venue, forum non conviniens, transfer of venue, and substitution of the judge. The methodology of the thesis starts with a general introduction and definition of several fundamental terms (such as procedural relationship, parties to a proceeding, court), followed by a complex analysis of effective legislation along with its historical development, and identification of troublesome provisions of the effective legislation. The main part of the thesis is the critical analysis of the effective legislation resulting in drafts of prospective amendments designed to eliminate imperfections of the effective legislation.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Veronika Rohnová 1.52 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Veronika Rohnová 118 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Veronika Rohnová 142 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Alena Winterová, CSc. 188 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Dita Frintová, Ph.D. 210 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 245 kB