velikost textu

Zpeněžování majetkové podstaty v insolvenčním řízení

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Zpeněžování majetkové podstaty v insolvenčním řízení
Název v angličtině:
Realisation of assets in insolvency
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Jakub Backa
Vedoucí:
JUDr. Tomáš Pohl
Oponent:
JUDr. Dita Frintová, Ph.D.
Id práce:
180240
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
10. 4. 2018
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
insolvenční správce, konkurs, zpeněžení majetku
Klíčová slova v angličtině:
insolvency trustee, bankruptcy, realisation of assets
Abstrakt:
Zpeněžování majetkové podstaty v insolvenčním řízení Abstrakt I po sedmi letech od účinnosti zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), který nahradil zák. č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, se neustále objevují problémy při výkladu a aplikaci tohoto zákona. Tato práce má za cíl poskytnout detailní analýzu procesu zpeněžování majetku v insolvenci. Struktura práce chronologicky následuje proceduru při zpeněžování majetku v insolvenci. Na začátku autor rozebírá jednotlivé subjekty insolvenčního řízení, tj. insolvenční soud, insolvenčního správce a různé skupiny věřitelů. V dalších částech autor definuje pojem majetkové podstaty a analyzuje proces vyhledávání, soupisu, jakož i vylučování majetku ze soupisu majetkové podstaty. Autor se rovněž zabývá správou majetkové podstaty před jejím prodejem a nezapomíná ani na úpravu pokynů zajištěných věřitelů týkajících se správy majetkové podstaty. Následně nabízí autor popis postupu rozhodování o způsobu zpeněžení majetkové podstaty a analyzuje jednotlivé způsoby zpeněžení majetkové podstaty – veřejnou dražbu, soudní prodej, prodej mimo dražbu a prodej v dražbě provedené exekutorem. Autor zároveň zdůrazňuje specifika zpeněžování majetku, který je předmětem zajištění. Na závěr autor rozebírá proces výplaty výtěžku zpeněžení, jakož I specifika zpeněžování majetku v případě reorganizace a oddlužení, které představují odlišné způsoby řešení úpadku než konkurs. Výsledek práce autora je podrobný rozbor zpeněžování majetkové podstaty, který nebere v úvahu pouze aktuální právní úpravu, nýbrž zohledňuje také relevantní vývoj rozhodovací praxe. V některých případech není judikatura dostatečná pro to, aby překonala vzniklé problémy, autor se zde pokouší poskytnout podněty de lefe ferenda, které by mohly zlepšit a zrychlit insolvenční řízení, zejména pak přípravu prodeje a samotný prodej majetku. Jako jednu z nejproblematičtějších oblastí k řešení autor identifikoval zpeněžování majetku, které tvoří zajištění vícero věřitelů a dále také příliš jednoduché možnosti obstrukčního jednání, které obvykle oddaluje zpeněžení majetkové podstaty dlužníka.
Abstract v angličtině:
Realisation of assets in insolvency Abstract Even after seven years since the Act no. 182/2006 Coll., On Bankruptcy and Its Resolution (Insolvency Act), which replaced Act no. 328/1991 Coll., on Bankruptcy and Settlement, has come into effect, there are still gradually emerging problems in interpretation and application of this act. This thesis aims to provide a detailed analysis of the process of realisation of assets in insolvency. The structure of this publication follows chronologically the procedure for realization of the assets in insolvency. Firstly, the author examined various entities of the insolvency proceedings, incl. insolvency court, insolvency trustee and different groups of creditors. In following parts the author defines a concept of insolvency assets and analyses a process of searching for the assets, their listing and removal from the list of assets as well as the administration of assets before their sale not missing out the issue of instructions of secured creditors for the administration of the assets. Subsequently, the author offers description of the process determining the method for realization of assets in insolvency and then individually analyses various ways in which assets could be sold: sale in auction, judicial sale, sale without auction and sale in auction organised by an executor. The author does not forget to point out specifics in the realization of assets constituting collateral for secured creditors. Afterwards the author analyses process for disposal of proceeds from the realization of assets in insolvency as well as specific rules for realization of assets in a reorganization and debt relief (“oddlužení”), which represent separate methods of insolvency solutions different from bankruptcy. The result of author´s work is a detailed overview of realization of assets in insolvency which takes into account not only the current legislation, but also its further development including relevant case law. In some areas case law is not enough to overcome problems, so the author attempted to provide suggestions de lege ferenda, which could improve and accelerate the insolvency proceedings, in particular the process of preparation of the sale and sale of the assets. The most problematic areas could be identified as the procedure for realization of the assets constituting collateral of multiple creditors and easy obstructions which tend to thwart quick sale of debtor´s assets.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Jakub Backa 1.1 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Jakub Backa 194 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Jakub Backa 115 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Tomáš Pohl 276 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Dita Frintová, Ph.D. 185 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 157 kB