velikost textu

Atypické formy zaměstnání

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Atypické formy zaměstnání
Název v angličtině:
Atypical forms of employment
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Miloslav Kaše
Vedoucí:
doc. JUDr. Věra Štangová, CSc.
Oponent:
doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D.
Id práce:
180237
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
5. 12. 2017
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
atypické formy zaměstnání, flexibilní formy práce, flexicurita, work – life – balance, homeworking, job sharing, interim management, on call work, labor pooling, voucher systém
Klíčová slova v angličtině:
atypical forms of employment, flexible work arrangements, flexibility and security, work – life – balance, homeworking, job sharing, interim management, on call work, labor pooling, voucher system
Abstrakt:
Abstrakt Mgr. Ing. Miloslav Kaše, CSc., Atypické formy zaměstnání, Rigorózní práce, Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení, Praha, 2017. Počet stran rigorózní práce 134. Tématem rigorózní práce jsou některé vybrané atypické formy zaměstnání a flexibilní formy práce, které v českém pracovním právu ještě nejsou úplně známé a používané. Zvolené téma reaguje na současné trendy pracovního práva vyzdvihující flexicuritu jako vzájemný individuální pracovněprávní vztah mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, který prostřednictvím atypických forem zaměstnání a flexibilních forem práce umožňuje volnost a pružnost na straně zaměstnavatele a garanci a ochranu v podobě minimálních pracovněprávních standardů na straně zaměstnance. Práce též stručně porovnává atypické formy zaměstnání a flexibilní formy práce se slovenskou pracovněprávní úpravou. Práce popisuje a hodnotí vybrané atypické formy zaměstnání a flexibilní formy práce – homeworking, job sharing, interim management, on call work, labor pooling a voucher systém – jak z pohledu zaměstnavatelů, kteří častěji podpoří větší volnost a flexibilitu pracovněprávních předpisů, tak z pohledu zaměstnanců, kteří mají větší zájem o zavádění atypických forem zaměstnání a flexibilních forem práce v rámci určitých hranic nastavených pracovněprávními předpisy v rámci zachování ochranné funkce pracovního práva. Práce rozebírá úskalí zavádění vybraných atypických forem zaměstnání a flexibilních forem práce ve vztahu k vytvoření pružného pracovního trhu, zamýšlí se nad možnostmi a motivací pro jejich využití v českém pracovním právu a uvádí i určité náměty k jejich možné zákonné úpravě v českém pracovním právu. Klíčová slova: atypické formy zaměstnání, flexibilní formy práce, flexicurita, work – life – balance, homeworking, job sharing, interim management, on call work, labor pooling, voucher systém
Abstract v angličtině:
Abstract Mgr. Ing. Miloslav Kaše, CSc., Atypical forms of employment, Rigorous thesis, Charles University in Prague, Faculty of Law, Department of Labor Law and Social Security Law, Prague, 2017. Number of pages 134. The topics of rigorous thesis are some selected atypical forms of employment and flexible working arrangements that the Czech labor law not yet fully knows and uses. The chosen theme is based on current trends in labor law highlighting flexicurity as a mutual individual employment relationship between employer and employee, which through atypical forms of employment and flexible working arrangements allows the freedom and flexibility for the employer and the guarantee and protection by minimum labor standards on the part of the employee. This paper also briefly compares atypical forms of employment and flexible working arrangement with Slovak labor legislation. This paper describes and evaluates selected atypical forms of employment and flexible working arrangements – homeworking, job sharing, interim management, on call work, labor pooling and voucher system – both from the perspective of employers, who often promote greater freedom and flexibility of labor legislation and from the perspective of employees who are more interested in the introduction of atypical forms of employment and flexible working arrangements within certain limits set by labor laws in order to maintain the protective function of labor law. The thesis analyzes the pitfalls of introducing selected atypical forms of employment and flexible working arrangement in relation to the creation of a flexible labor market, discusses the possibilities and motivation for their use in the Czech labor law, and introduces some suggestions as to their possible legal regulation in the Czech labor law. Key words: atypical forms of employment, flexible work arrangements, flexibility and security, work–life–balance, homeworking, job sharing, interim management, on call work, labor pooling, voucher system
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Miloslav Kaše 1.74 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Miloslav Kaše 62 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Miloslav Kaše 56 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Věra Štangová, CSc. 146 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D. 205 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 170 kB