velikost textu

Analýza vybraných prvků v dendrochronologickém vzorku kmenem smrku

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Analýza vybraných prvků v dendrochronologickém vzorku kmenem smrku
Název v angličtině:
Analysis of selected elements in dendrological sample of spruce trunk
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Aneta Pastrňáková
Vedoucí:
RNDr. Jakub Hraníček, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Jan Šíma, Ph.D.
Konzultant:
Mgr. Václav Procházka, PhD.
Id práce:
180235
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra analytické chemie (31-230)
Program studia:
Klinická a toxikologická analýza (B1413)
Obor studia:
Klinická a toxikologická analýza (BKATA)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
4. 6. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Atomová absorpční spektrometrie, plamenová atomizace, stanovení prvků, optimalizace, charakterizace, smrkové dřevo
Klíčová slova v angličtině:
Atomic absorption spectrometry, flame atomization, element determination, optimization, characterization, spruce wood
Abstrakt:
Abstrakt Předmětem této bakalářské práce bylo stanovení vybraných prvků, konkrétně železa, manganu, sodíku, draslíku, vápníku, hořčíku, barya, mědi, zinku, stroncia a hliníku ve vzorku kmene smrku, pocházejícího z uschlého stromu z oblasti Jižních Čech. Jako vhodná a dostatečně citlivá metoda byla v této práci použita atomová absorpční spektrometrie s plamenovou atomizací. Před vlastní analýzou vzorku byly experimentálně nalezeny optimální podmínky pro stanovení uvedených prvků. Optimalizována byla výška paprsku nad hranou hořáku a průtoková rychlost acetylenu v závislosti na typu použitého oxidovadla. Za optimálních podmínek byly poté zjištěny základní charakteristiky stanovení jednotlivých prvků. Mezi tyto charakteristiky patří především mez detekce a stanovitelnosti, citlivost a opakovatelnost. Optimalizované metody stanovení vybraných prvků byly dále využity při analýze reálných vzorků kmene smrku. Tyto vzorky byly připraveny rozložením dřeva v mikrovlnném rozkladném zařízení za přítomnosti kyseliny dusičné. Z důvodu potlačení interferencí byly při stanovení vybraných prvků (sodík, draslík, hořčík, vápník, baryum) přidány k analyzovaným vzorkům vhodná reakční činidla. Celkem bylo analyzováno 22 vzorků dřeva rozdílného stáří, získaných z jednorázově odebraného vzorku kmene smrku. Klíčová slova Atomová absorpční spektrometrie, plamenová atomizace, stanovení prvků, optimalizace, charakterizace, smrkové dřevo
Abstract v angličtině:
Abstract The aim of this bachelor thesis was to determine selected elements, specifically iron, manganese, sodium, potassium, calcium, magnesium, barium, copper, zinc, strontium and aluminium in the sample of a spruce wood, taken from a dry tree from an area of South Bohemia. As a suitable and sufficiently sensitive method an atomic absorption spectrometry with flame atomization was used in this bachelor thesis. Before the analysis optimal conditions for the determination of these elements were experimentally found. The beam height above the burner edge and the acetylene flow rate were optimized depending on the type of oxidant used. Under the optimal conditions, the basic characteristics of the determination of individual elements were determined. These characteristics include mainly the limit of detection and quantification, sensitivity and repeatability. Optimized methods for determination of the selected elements were further applied for the analysis of real spruce wood samples. These samples were prepared by decomposition of the wood in a microwave device in the presence of nitric acid. In order to suppress interference, the suitable reagents were added to the analyzed samples to determine the selected elements (sodium, potassium, magnesium, calcium, barium). In total, 22 samples of wood of different age obtained from a one-time sample of the spruce trunk were analyzed. Keywords Atomic absorption spectrometry, flame atomization, element determination, optimization, characterization, spruce wood
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Aneta Pastrňáková 1.57 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Aneta Pastrňáková 260 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Aneta Pastrňáková 253 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Jakub Hraníček, Ph.D. 41 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Jan Šíma, Ph.D. 81 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Zuzana Bosáková, CSc. 153 kB