velikost textu

Multidisciplinární péče o pacientku s diagnózou karcinom prsu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Multidisciplinární péče o pacientku s diagnózou karcinom prsu
Název v angličtině:
Multidisciplinary care of a patient with breast cancer
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Michaela Popelková
Vedoucí:
PhDr. Marie Zvoníčková
Oponent:
MUDr. Tomáš Vedral
Id práce:
180228
Fakulta:
3. lékařská fakulta (3.LF)
Pracoviště:
Ústav ošetřovatelství (12-UOS)
Program studia:
Ošetřovatelství (B5341)
Obor studia:
Všeobecná sestra (BVSK)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
23. 6. 2017
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Cílem mé bakalářské práce je popsat celou velmi obtížnou cestu žen s diagnózou karcinom prsu. Diagnózou, kterou nikdo nechce slyšet. Našla jsem mnoho prací zabývajících se radioterapií, chemoterapií, chirurgickou problematikou nebo psychologickými problémy spojenými s léčbou. Rakovina prsu je však natolik komplexním onemocněním, které může mít vliv na lymfatický systém, kosterní systém, mozek, plíce či játra, že není možné rozdělovat fáze léčby. Můžeme s trochou nadsázky říci, že jeden lékař, žádný lékař. Multidisciplinární péče a léčba je zde absolutně nutná, něco, co nelze přehlížet, protože chirurg nebo onkolog bez patologa či radiologa je jako paraplegik. Práce je rozdělena do kapitol, každá kapitola charakterizuje jednu fázi léčby a popisuje proces léčby pacientky se zvláštním typem karcinomu prsu – triple negative karcinom. Práce se zaměřuje na popis diagnózy rakoviny prsu, její rizikové faktory, epidemiologii a popisuje léčbu a ošetřovatelskou péči v celém spektru terapie. V každé kapitole je uveden teoretický základ, multidisciplinární týmová rozhodnutí, psychologický rámec a hlavní ošetřovatelské diagnózy v příslušné fázi léčby. V závěru práce je, kromě popisu dispenzarizace pacientky s rakovinou prsu a významu multidisciplinárního týmu, také vize dalšího kroku v ošetřovatelské péči u žen s diagnozou rakoviny prsu – popis sestry specialistky Breast Care Nurse.
Abstract v angličtině:
Abstract The aim of my bachelor thesis is to describe the whole very difficult pathway of women with breast cancer diagnosis. The diagnosis which nobody wants to hear. I have found a lot of thesis about radiotherpy, about chemoterapy, about surgical themes or psychological problems associated with treatment. However, the breast cancer is so complex disease, which can affect lymphatic system, skeletal system, brain, lungs or liver, that it is impossible to divide phases of therapy. We can say with a little hyperbole that one doctor is no doctor. Multidisciplinary care and treatment is absolutely necessery, something, what we can´t overview, because surgeon or oncologist without pathologist or radiologist is like a paraplegic. The thesis is divided into chapters, every chapter characterizes one phase of treatment and describes cure process of patient with special type of breast cancer – triple negative carcinom. The thesis focus on the description of the breast cancer diagnosis, its risk factors, epidemiology and describe treatment and nursing care through the whole spectrum of therapy. There is theoretical basis, multidisciplinary team decisions, psychological frame and main nursing diagnosis of appropriate phase of treatment in the each chapter. In the end of thesis is, beyond the description of follow-up, prognosis of patient with breast cancer and importance of multidisciplinary team, also vision of another step in nursing care of women with breast cancer diagnosis – description of specialist Breast Care Nurse.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Michaela Popelková 3.69 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Michaela Popelková 400 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Michaela Popelková 325 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Marie Zvoníčková 443 kB
Stáhnout Posudek oponenta MUDr. Tomáš Vedral 710 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. MUDr. Jana Málková, CSc. 152 kB