velikost textu

Konstruktivismus a realita mezi Foersterem, Maturanou a Kuhnem

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Konstruktivismus a realita mezi Foersterem, Maturanou a Kuhnem
Název v angličtině:
Constructivism and Reality between Foerster, Maturana and Kuhn
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Marek Duda
Vedoucí:
Mgr. Jakub Marek, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Jaromír Murgaš, CSc.
Id práce:
180048
Fakulta:
Fakulta humanitních studií (FHS)
Pracoviště:
Program Antropologická studia (24-KOA)
Program studia:
Humanitní studia (N6107)
Obor studia:
Obecná antropologie - integrální studium člověka (OA)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
2. 7. 2020
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
konstruktivismus; poznání; pravda; filosofie vědy; paradigma
Klíčová slova v angličtině:
constructivism; knowledge; truth; philosophy of science; paradigm
Abstrakt:
Abstrakt: Tato práce se věnuje představení konstruktivistického myšlenkového směru a jeho srovnání s teorií vědeckých revolucí a konceptem paradigmatu Thomase Kuhna. Konstruktivismus je v této práci zastoupen radikálními interpretacemi Foerstera, Maturany a Varely. Ty jsou následně konfrontovány s Kuhnovým výkladem vědeckých revolucí. V závěru práce argumentuji, že Kuhnův koncept paradigmatu lze interpretovat jako typicky konstruktivistický. V kontextu hlavní výkladové linie této práce dále kriticky hodnotím motivy jako je realita, možnost pravdivého poznání a související etické konsekvence. Klíčová slova: konstruktivismus, poznání, pravda, filosofie vědy, paradigma
Abstract v angličtině:
Abstract: This work deals with the introduction of the constructivist school of thought and its comparison with the theory of scientific revolutions and the concept of the paradigm of Thomas Kuhn. In this work, constructivism is represented by radical interpretations of Foerster, Maturana and Varela. These are then confronted with Kuhn's interpretation of scientific revolutions. At the end of the thesis I argue that Kuhn's concept of the paradigm can be interpreted as typically constructivist. In the context of the main line of interpretation of this work, I also critically evaluate motives such as reality, the possibility of true knowledge and related ethical consequences. Key words: constructivism, knowledge, truth, philosophy of science, paradigm
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Marek Duda 582 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Marek Duda 43 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Marek Duda 43 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Jakub Marek, Ph.D. 134 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Jaromír Murgaš, CSc. 150 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Mgr. Jakub Chavalka 152 kB