text size

Analýza aplikace konceptu age managementu v neziskových organizacích zabývajících se ochranou lidských práv

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
Analýza aplikace konceptu age managementu v neziskových organizacích zabývajících se ochranou lidských práv
Titile (in english):
Analysis of Application of the Age-Management Concept in Non-Profit Organizations Engaging in the Protection of Human Rights
Type:
Diploma thesis
Author:
Bc. Matěj Hykeš
Supervisor:
PhDr. Martin Kopecký, Ph.D.
Opponent:
Mgr. Martin Sycha
Thesis Id:
180037
Faculty:
Faculty of Arts (FF)
Department:
Department of Adult Education and Personnel Management (21-KANPR)
Study programm:
Pedagogy (N7501)
Study branch:
Adult Education and Personnel Management (ANDR)
Degree granted:
Mgr.
Defence date:
12/09/2019
Defence result:
Very good
Language:
Czech
Keywords (in czech):
Age management|stárnutí společnosti|ageismus|personální řízení|personální činnosti|neziskový sektor|ochrana lidských práv
Keywords:
Age management|ageing of society|ageism|personal management|personal activities|non-profit sector|protection of human rights
Abstract (in czech):
Abstrakt Cílem diplomové práce je analyzovat možnosti aplikace konceptu age managementu v lidskoprávních neziskových organizacích v kontextu rizikových faktorů věkových skupin mládí, střední věk a stáří, především v souvislosti s aktuálním postavením těchto skupin na trhu práce. Autor analyzuje možnosti na tato rizika reagovat prostřednictvím age managementu na státní, organizační a individuální úrovni a uvádí koncept age managementu do souvislosti s klíčovou související problematikou, jakou je například aktivní stárnutí. Vlastní kvalitativní šetření se zaměřuje na to, jakým způsobem přistupují k jednotlivým oblastem – klíčovým z hlediska možnosti aplikovat principy age managementu – vedoucí pracovníci vybraných neziskových organizací. Klíčová slova: age management, stárnutí společnosti, ageismus, personální řízení, personální činnosti, neziskový sektor, ochrana lidských práv
Abstract:
Abstract The goal of the thesis is to analyse the possibilities to apply the concept of age management within human-rights focused non-profit organizations in the context of risk factors of the age groups youth, middle age, old age, especially connected to their actual situation on the labour market. Author analyses the possibilities to react on such risks with age management on public, organizational and individual level and explains the connection with key problematics, such as active ageing. Own qualitative research is focusing on how managers of selected organizations approach the areas, which are key in terms of the possibilities to adapt the principles of age management. Key words: age management, ageing of society, ageism, personal management, personal activities, non-profit sector, protection of human rights
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Bc. Matěj Hykeš 1.3 MB
Download Abstract in czech Bc. Matěj Hykeš 322 kB
Download Abstract in english Bc. Matěj Hykeš 316 kB
Download Supervisor's review PhDr. Martin Kopecký, Ph.D. 107 kB
Download Opponent's review Mgr. Martin Sycha 337 kB
Download Defence's report 152 kB