velikost textu

Analýza aplikace konceptu age managementu v neziskových organizacích zabývajících se ochranou lidských práv

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Analýza aplikace konceptu age managementu v neziskových organizacích zabývajících se ochranou lidských práv
Název v angličtině:
Analysis of Application of the Age-Management Concept in Non-Profit Organizations Engaging in the Protection of Human Rights
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Matěj Hykeš
Vedoucí:
PhDr. Martin Kopecký, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Martin Sycha
Id práce:
180037
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra andragogiky a personálního řízení (21-KANPR)
Program studia:
Pedagogika (N7501)
Obor studia:
Andragogika a personální řízení (ANDR)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
12. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Age management|stárnutí společnosti|ageismus|personální řízení|personální činnosti|neziskový sektor|ochrana lidských práv
Klíčová slova v angličtině:
Age management|ageing of society|ageism|personal management|personal activities|non-profit sector|protection of human rights
Abstrakt:
Abstrakt Cílem diplomové práce je analyzovat možnosti aplikace konceptu age managementu v lidskoprávních neziskových organizacích v kontextu rizikových faktorů věkových skupin mládí, střední věk a stáří, především v souvislosti s aktuálním postavením těchto skupin na trhu práce. Autor analyzuje možnosti na tato rizika reagovat prostřednictvím age managementu na státní, organizační a individuální úrovni a uvádí koncept age managementu do souvislosti s klíčovou související problematikou, jakou je například aktivní stárnutí. Vlastní kvalitativní šetření se zaměřuje na to, jakým způsobem přistupují k jednotlivým oblastem – klíčovým z hlediska možnosti aplikovat principy age managementu – vedoucí pracovníci vybraných neziskových organizací. Klíčová slova: age management, stárnutí společnosti, ageismus, personální řízení, personální činnosti, neziskový sektor, ochrana lidských práv
Abstract v angličtině:
Abstract The goal of the thesis is to analyse the possibilities to apply the concept of age management within human-rights focused non-profit organizations in the context of risk factors of the age groups youth, middle age, old age, especially connected to their actual situation on the labour market. Author analyses the possibilities to react on such risks with age management on public, organizational and individual level and explains the connection with key problematics, such as active ageing. Own qualitative research is focusing on how managers of selected organizations approach the areas, which are key in terms of the possibilities to adapt the principles of age management. Key words: age management, ageing of society, ageism, personal management, personal activities, non-profit sector, protection of human rights
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Matěj Hykeš 1.3 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Matěj Hykeš 322 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Matěj Hykeš 316 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Martin Kopecký, Ph.D. 107 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Martin Sycha 337 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 152 kB