velikost textu

Formování izraelské národní identity v básnické tvorbě Natana Altermana

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Formování izraelské národní identity v básnické tvorbě Natana Altermana
Název v angličtině:
Formation of Israeli National Identity in poems of Natan Alterman
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Monika Tintěrová
Vedoucí:
doc. PhDr. Jiřina Šedinová, CSc.
Oponent:
PhDr. Mgr. Daniel Boušek, Ph.D.
Id práce:
179981
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra Blízkého východu (21-UBVA)
Program studia:
Filologie (N7310)
Obor studia:
Hebraistika (HEBR)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
22. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Identita|izraelská národní identita|sionismus|Natan Alterman|Stříbrný podnos|O tom
Klíčová slova v angličtině:
Identity|Israeli National Identity|Zionism|Nathan Alterman|Silver Plate|About This
Abstrakt:
Abstrakt Předkládaná diplomová práce s názvem „Formování izraelské národní identity v básnické tvorbě Natana Altermana“ si klade za cíl z interdisciplinárního hlediska antropologie literatury čtenáři představit, jakým způsobem bylo v konstruování izraelské národní identity využíváno básnického textu. To je demonstrováno na příkladu dvou klíčových básnických textů: Stříbrný podnos a O tom. Jejich autorem je jeden z nejvýznamnějších básníků izraelského boje za nezávislost Natan Alterman (1910-1970). Tyto básně uveřejnil na stránkách svého básnického komentátorského sloupku Sedmý sloup, který vycházel v předních levicových novinách Davar. První z nich byla napsána ještě před vznikem izraelského státu v roce 1947, jako kritika sionistického přístupu k válce, ke které se schylovalo v důsledku ukončení britského mandátu nad Palestinou a jejího zamýšleného rozdělení na arabský a židovský stát. Druhá byla uveřejněna téměř přesně rok poté jako reakce na již válečné postupy izraelské armády vůči lokálnímu arabskému obyvatelstvu. Obě tyto Altermanovy básně udaly směr autorova vztahování se k vládnoucímu establishmentu a nejen jeho samotného, nýbrž i literátů celé jeho generace, která státní aparát svými literárními texty na jednu stranu kritizovala, na druhou jej jimi de facto legitimizovala. Text je rozdělen do šesti tematických kapitol. Po úvodu následuje kapitola věnující se antropologickému nazírání na identitu, z pozice konkrétních antropologických škol, a způsobu jakým může být vytvořena pomocí literárních nástrojů. Konečně se zamýšlíme nad otázkou, jakým způsobem vznikla nová izraelská identita a jak velkou roli v tomto procesu sehrála hebrejská poezie. Třetí kapitola představuje zvolené metodologické hledisko antropologie literatury. Další kapitoly se již věnují dané případové studii, která popsané obecnosti demonstruje na příkladě dvou básnických textů národního básníka Natana Altermana. Tyto básně jsou bezprecedentní nejen svým obsahem, ale i dobovým prostředím, ve kterém vznikly, a povahou jejich následné recepce v období nejsilnějšího utužování nově utvořené národní identity v izraelském státě.
Abstract v angličtině:
Abstract The presented diploma thesis named "Formation of Israeli National Identity in Poems of Nathan Alterman“ aims to present its reader from an interdisciplinary perspective of scientific discipline of Anthropology of Literature, way by which was the poetic text used in the process of forming of the Israeli National Identity. That is demonstrated on the chosen case study of two poems of Nathan Alterman (1910-1970): Silver Plate and About This. Alterman, one of the most known poets of Israeli War of Independence, published these poems in his regular newspaper platform Seventh Column in leading left oriented journal Davar. First of the poems was written still in the pre-state period in the year 1947 and expressed a severe critics to a Zionistic perception of the expected war which was about to burst out with the upcoming end of the British Mandate on Palestine and division of the territory into an Arabic and Jewish state. Second poem was published almost exactly a year after the first one and criticizes war behaviour of the Israeli army to local Arab inhabitants. Both these poems foreshadowed Alterman´s way of his relation to the ruling establishment and not only him but of all his generation of authors, which with their literary texts expressed criticism towards the state apparatus, but legitimized it at the same time. The presented text is divided into six chapters. After Introduction comes chapter devoted to discussion about Anthropological Perspective on Identity as particular anthropological schools sees it and the way it can be built with literary instruments. Finally, the way of forming of the Israeli National Identity and the special role that Hebrew poetry played in this particular process are discussed. The third chapter introduces the chosen methodological approach, which is based on the apparatus of the scientific discipline of Anthropology of Literature. Next chapters are devoted to the chosen case study which is demonstrating the discussed theoretical background on an example of two poems written by Israeli National Poet Nathan Alterman. The presented poems are without precedent not only by their content but also by the surroundings in which they were written and their following perception in the period of the forming of the new National Identity in the Israeli State.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Monika Tintěrová 2.83 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Monika Tintěrová 392 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Monika Tintěrová 335 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Jiřina Šedinová, CSc. 136 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Mgr. Daniel Boušek, Ph.D. 374 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Pavel Sládek, Ph.D. 154 kB