text size

Úroveň pohybových schopností u žáků na ve vztahu k oborové specializaci učitele na 1.stupni základní školy

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Title:
Úroveň pohybových schopností u žáků na ve vztahu k oborové specializaci učitele na 1.stupni základní školy
Titile (in english):
Level of physical abilities in pupils in relation to the specialization of the teacher at the 1st level of elementary school
Type:
Diploma thesis
Author:
Mgr. Valerie Lažo
Supervisor:
PhDr. Martin Dlouhý, Ph.D.
Opponent:
PaedDr. Otakar Mojžíš
Thesis Id:
179922
Faculty:
Faculty of Education (PedF)
Department:
Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Study programm:
Teacher Training for Primary Schools (M7503)
Study branch:
Teacher Training for Primary Schools (I.ST)
Degree granted:
Mgr.
Defence date:
24/05/2018
Defence result:
Excellent
Language:
Czech
Keywords (in czech):
pohybové schopnosti, žáci, první stupeň základní školy
Keywords:
motor skills, pupils, the first grade of elementary school
Abstract (in czech):
ABSTRAKT Diplomová práce zjišťuje úroveň pohybových schopností žáků 1. stupně základní školy ve vztahu k oborové specializaci učitele tělesné výchovy. Pro testování úrovně pohybových schopností jsem zvolila osvědčenou testovou baterii Unifittest (6-60). Na testování se podíleli žáci a učitelé ze čtyř odlišných základních škol v Praze a blízkém okolí. Testováním zjišťuji a porovnávám pohybové schopnosti žáků pod vedením učitelů s různou oborovou specializací. Zjišťuji, zda se ve výsledcích žáků odráží fakt, že hodiny TV (ne)vedou učitelé se specializací zaměřenou na tělesnou výchovu. Dále srovnávám obsah hodin tělesné výchovy v jejich širším zaměření. Ke zjištění této části výzkumu jsem použila metodu dotazníku. Výsledky Unifittestu (6-60) a dotazníku zpracovávám a ověřuji s nimi své hypotézy. Výsledky mé práce ukazují, že úroveň pohybových schopností žáků na 1.stupni ZŠ je vyšší u žáků vedených učitelem s oborovou specializací Tělesná výchova. Pomocí dotazníků jsem ověřila, že také kvalitativní úroveň hodin tělesné výchovy a zájem žáků o sport a pohybové aktivity je prokazatelně vyšší u žáků vedených odborníkem na tělesnou výchovu.
Abstract:
ABSTRACT The diploma thesis identifies the level of physical abilities of pupils of the first grade of elementary school in relation to the specialization of the teacher of physical education. To test the level of mobility, I chose the proven Unifittest test battery (6-60). I chose the pupils and teachers from four different primary schools in Prague and the surrounding area participated in the testing. By testing, I find and compare the physical abilities of pupils under the guidance of teachers with different specializations. I try to found out whether pupils' results are reflected by the fact that PE lessons are not led by teachers specialization in physical education. I also compare the content of physical education classes in their broader focus. To find this part of the research, I used the questionnaire method. I process and validate my hypotheses with Unifittest (6-60) and my questionnaire. The results of my work show that the level of physical abilities of pupils at primary school level is higher for pupils led by a teacher with PE specialization. Using questionnaires, I have verified that also the qualitative level of PE lessons and the interest of pupils in sports and physical activity are demonstrably higher for pupils led by a physical education expert.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Mgr. Valerie Lažo 2.55 MB
Download Attachment to the thesis Mgr. Valerie Lažo 688 kB
Download Abstract in czech Mgr. Valerie Lažo 81 kB
Download Abstract in english Mgr. Valerie Lažo 81 kB
Download Supervisor's review PhDr. Martin Dlouhý, Ph.D. 171 kB
Download Opponent's review PaedDr. Otakar Mojžíš 371 kB
Download Defence's report doc. PhDr. Jiří Hrabinec, CSc. 153 kB