velikost textu

Analýza intro ponoru a jeho účastníků v potápěčské jámě Aquapalace Praha

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Analýza intro ponoru a jeho účastníků v potápěčské jámě Aquapalace Praha
Název v angličtině:
Analysis of try scuba and its participants in diving pit Aquapalace Praha
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Tomáš Haloun
Vedoucí:
Mgr. David Vondrášek
Oponent:
Mgr. Radka Bačáková, Ph.D.
Konzultant:
Ing. et Mgr. Miloš Fiala, Ph.D.
Id práce:
179869
Fakulta:
Fakulta tělesné výchovy a sportu (FTVS)
Pracoviště:
Technické a úpolové sporty (51-600600)
Program studia:
Tělesná výchova a sport (N7401)
Obor studia:
Tělesná výchova a sport (TVS)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
15. 1. 2020
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
intro ponor, potápění, instruktor potápění
Klíčová slova v angličtině:
intro dive, diving, diving instructor
Abstrakt:
Abstrakt Název: Analýza intro ponoru a jeho účastníků v potápěčské jámě Aquapalace Praha Cíle: Hlavním cílem této diplomové práce je analyzovat jaká skupina lidí absolvuje zkušební intro ponory dle věku, průměrné mzdy, vzdělání a bydliště. Metody: Výzkumný soubor tvořílo 60 probandů od 10-ti let věku. Dotazníkové šetření probíhalo na potápěčské jámě v Aquapalace Čestlice v období zimy 2018 až jara 2019 pod dohledem vyškolených a certifikovaných instruktorů potápění. Dotazník byl probandům předložen vždy po skončení intro ponoru. Výsledky: Výsledky diplomové práce definují skupinu účastníků navštěvující intro ponory od firmy Divers Direct a ukazují možnost se dále zaměřit na marketingovou činnost a navrhují změny, které by přispěly k větší spokojenosti účastníka, a tím i jeho udržení do potápěčských kurzů zakončených mezinárodně platnou certifikací. Klíčová slova: intro ponor, potápění, instruktor potápění
Abstract v angličtině:
Abstract Title: Analysis of try scuba and its participants in diving pit Aquapalace Praha Objectives: The main objective of this thesis is to analyze which group of people undergo try scuba according to age, average wage, edukation and residence. Methods: The research group consisted of 60 probands from the age of 10. The questionnaire survey was conducted at the diving pit in Aquapalace Čestlice during winter 2018 and spring 2019 under a supervision of trained and certified diving instructors. The questionnaire was always submitted to the probands after the end of the try scuba. Results: The results of the thesis define a group of participants attending try scuba organized by Divers Direct and show the opportunity to further focus on marketing activities and propose changes that would contribute to greater satisfaction of the participant and hence keeping them in diving courses ending with internationally valid certification. Keywords: intro dive, diving, diving instructor
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Tomáš Haloun 2.01 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Tomáš Haloun 203 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Tomáš Haloun 201 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. David Vondrášek 337 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Radka Bačáková, Ph.D. 265 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Ing. et Mgr. Miloš Fiala, Ph.D. 154 kB