velikost textu

Vzdělávání osob s Aspergerovým syndromem

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vzdělávání osob s Aspergerovým syndromem
Název v angličtině:
The education of people with Asperger's Syndrome
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Marie Fejtková
Vedoucí:
PhDr. Veronika Blažková, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Alena Thorovská
Id práce:
179843
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra pedagogiky (41-KPG)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Informační technologie se zaměřením na vzdělávání — Pedagogika (B IT-PG)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
5. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Aspegerův syndrom, integrace, kazuistika, školská legislativa, speciální vzdělávání
Klíčová slova v angličtině:
Asperger's syndrome, integration, case study, education legislation, special education
Abstrakt:
ABSTRAKT Tato bakalářská práce se věnuje problematice vzdělávání osob s Aspergerovým syndromem. Cílem této bakalářské práce bylo prostřednictvím metod kvalitativního výzkumu zjistit, jak hodnotí průběh svého vzdělávání dnes již dospělé osoby s Aspergerovým syndromem. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část obsahuje vymezení základních pojmů. Zabývá se vzděláváním žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami, s přihlédnutím k problematice Aspergerova syndromu, nejen z hlediska legislativního, ale i pedagogického. Praktická část bakalářské práce prostřednictvím třech kazuistik zjišťovala, jak hodnotí průběh svého vzdělávání dnes již dospělé osoby s Aspergerovým syndromem. Do zdrojů dat, ze kterých vycházely kazuistiky, byly zahrnuty i rozhovory respondentů, s kterými bylo provedeno interview v roce 2006 a stejné otázky jim byly položeny v roce 2018. Dalšími zdroji byly lékařské zprávy, zprávy z PPP, nově koncipovaný rozhovor s respondenty a rozhovory s matkami respondentů. Z kazuistik vyplynulo, jak osoby s Aspergerovým syndromem hodnotily systém českého školství, vnímaly odbornost pedagogů a jakým způsobem reagovaly na šikanu. Také vyslovily svůj názor na integraci a speciální školství v České republice jako celku. Kazuistiky mapují období více než 20 let, pokrývají začátky i rozkvět integrace a nástup inkluze, a proto se staly i sondou do dějin českého školství. KLÍČOVÁ SLOVA Aspegerův syndrom, integrace, kazuistika, školská legislativa, speciální vzdělávání
Abstract v angličtině:
ABSTRACT This bachelor thesis deals with the issue of education of people with Asperger syndrome. The aim of this bachelor thesis was to learn, by the means of qualitative research methods, how already adult people with Asperger syndrome evaluate the course of their education. This thesis is divided into a theoretical and a practical section. The theoretical section contains the definition of basic terms. It deals with education of pupils and students with special educational needs, considering the issue of Asperger's syndrome, not only from the legislative point of view, but also from the pedagogical point of view. The practical section of this bachelor thesis, be means of three case studies, investigated how already adult people with Asperger syndrome evaluate the course of their education. The sources of the data, the case studies are based on, include interviews with respondents interviewed in 2006, asking the same questions in both interviews. Other sources were medical reports, educational and psychological counselling center reports, newly conceived interviews with respondents and interviews with respondents' mothers. The case studies revealed how people with Asperger syndrome evaluated the system of Czech education, how they perceived the teachers' expertise and how they reacted to bullying. They also expressed their opinion on integration and special education in the Czech Republic as a whole. The case studies describe a period of more than 20 years, covering the beginnings and flourishing of integration and the onset of inclusion, and have therefore also become a probe into the history of Czech education. KEYWORDS Asperger's syndrome, integration, case study, education legislation, special education
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Marie Fejtková 702 kB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Marie Fejtková 883 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Marie Fejtková 86 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Marie Fejtková 84 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Veronika Blažková, Ph.D. 392 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Alena Thorovská 340 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Ivo Syřiště, Ph.D. 152 kB