velikost textu

Osvojování tlumočnické notace na příkladu studentů s jazykovou dvojicí angličtina-čeština

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Osvojování tlumočnické notace na příkladu studentů s jazykovou dvojicí angličtina-čeština
Název v angličtině:
Learning note-taking skills: a case study of interpreting students with English and Czech
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Jitka Mlčochová
Vedoucí:
Mgr. David Mraček
Oponent:
prof. PhDr. Ivana Čeňková, CSc.
Id práce:
179791
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav translatologie (21-UTRL)
Program studia:
Překladatelství a tlumočnictví (N7313)
Obor studia:
Tlumočnictví: čeština - angličtina — Tlumočnictví: čeština - francouzština (TCA TCF)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
28. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
konsekutivní tlumočení, tlumočnická notace, číselné údaje, logické návaznosti
Klíčová slova v angličtině:
consecutive interpreting, interpreter's note–taking, numbers, links
Abstrakt:
Abstrakt (česky) Tato teoreticko-empirická práce se zabývá tlumočnickou notací, již si tlumočníci pořizují při konsekutivním tlumočení. Konkrétně se věnuje značení číselných údajů a linků, které se obecně doporučuje systematicky zaznamenávat. Teoretická část práce dané téma stručně představuje a pojednává o různých přístupech k notaci a značení čísel a linků, podrobněji pak představuje příručku o notaci od Andrewa Gilliese (2017). V empirické části se pomocí tlumočnických pokusů po vzoru diplomové práce Kateřiny Matrasové (2012) zjišťuje, zda a jak jsou čísla a linky skutečně do notací zapisovány. Dvě experimentální skupiny tvoří studenti z Ústavu translatologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy: 9 studentů ze 3. ročníku bakalářského oboru Angličtina pro mezikulturní komunikaci a 6 studentů ze 2. ročníku navazujícího magisterského studia Tlumočnictví: čeština – angličtina. Analýzy studentských notací z 1. pokusu ukazují, že si studenti správně zapsali 20 z celkem 25 číselných údajů a dosáhli tak 80% úspěšnosti, přičemž zkušenější studenti byli úspěšnější (88% úspěšnost vůči 75 % u mladších). Ukázalo se, že všichni studenti nějaký systém na zápis čísel mají a tento systém jim pomáhá. Druhý pokus ukázal, že studenti mají tendenci zaznamenávat logické návaznosti v mnohem menší míře – celková úspěšnost byla jen 27 % a výkony obou skupin byly překvapivě velmi vyrovnané. Ačkoli z dotazníkového šetření vyplynulo, že probandi také mají systém pro zápis linků, mnohem méně si linky explicitně zapisovali. Rozbor dvou referenčních nahrávek pak ale ukázal, že některé linky, které v notaci nebyly zaznamenány, byly v tlumočení převedeny správně.
Abstract v angličtině:
Abstract (in English) The thesis looks at interpreter’s notes that are taken during consecutive interpreting. The thesis focuses on note-taking of numbers and links, two elements that are generally recommended to write down. The theoretical part briefly summarizes information about the topic and looks at the note-taking handbook by Andrew Gillies (2017). Based on the thesis of Kateřina Matrasová (2012), the empirical part presents two experiments to find out if numbers and links are captured. The experiments were carried out on two groups of students from the Institute of Translation Studies at the Faculty of Arts, Charles University: 9 students from the 3rd year of the BA study programme English for Intercultural Communication and 6 students from the 2nd year of the follow-up MA study programme Interpreting: Czech and English. The analysis of the students’ notes in the 1st experiment shows that in total the students noted down correctly 20 out of 25 numbers reaching an 80 per cent success rate. The MA students had better results (an 88 per cent success rate compared to 75 per cent success rate of the BA students). It can be seen that all the students had a system of noting numbers and that this system proved helpful to them. The 2nd experiment indicates that the students are less likely to capture links in their notes – the total success rate reached only 27 per cent and the results of both groups were surprisingly similar. In a questionnaire the students were given, they claim to also have a system of noting links, yet it can be seen that far fewer were taken in practice. The analysis of two recordings shows that despite this, some links that were not written down did however appear correctly in the interpretation.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jitka Mlčochová 2.44 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Jitka Mlčochová 16.37 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Jitka Mlčochová 210 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Jitka Mlčochová 208 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. David Mraček 137 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Ivana Čeňková, CSc. 333 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Eva Kalivodová, Ph.D. 154 kB
Stáhnout Errata Bc. Jitka Mlčochová 140 kB