velikost textu

Senioři píší Wikipedii: vývoj projektu a analýza systémových dat

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Senioři píší Wikipedii: vývoj projektu a analýza systémových dat
Název v angličtině:
Senior Citizens write Wikipedia: development of the project and analysis of system data
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Hana Světelská
Vedoucí:
PhDr. Radka Římanová
Oponent:
PhDr. Helena Lipková, Ph.D.
Id práce:
179789
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav informačních studií a knihovnictví (21-UISK)
Program studia:
Informační studia a knihovnictví (B7201)
Obor studia:
Informační studia a knihovnictví (INSK)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
19. 6. 2017
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Wikipedie|Senioři píší Wikipedii|senioři v České republice|volný čas seniorů|vzdělávání seniorů
Klíčová slova v angličtině:
Wikipedia|Senior Citizens Write Wikipedia|seniors in the Czech Republic|free time of seniors|education of seniors
Abstrakt:
Abstrakt Bakalářská práce pojednává o projektu Senioři píší Wikipedii, který je organizován sdružením Wikimedia Česká republika. Je popsáno institucionální i sociální pozadí tohoto projektu a obecné otázky týkající se života seniorů, jejich volného času i dalšího vzdělávání. Popsán je vývoj projektu do konce roku 2016 a jeho perspektivy v roce 2017. Hlavní hypotézou analytické části práce bylo tvrzení, že někteří účastníci kurzů projektu Senioři píší Wikipedii přispívají na Wikipedii i po skončení kurzu. Dále je pomocí dílčích hypotéz zjišťováno, které faktory ovlivňují aktivitu seniorů po skončení kurzu (pohlaví a kontakt s wiki komunitou) a zda tato aktivita souvisí s dobou, která uplyne od absolvování kurzu. Zjištěny byly také regionální rozdíly v přístupu ke kurzům na úrovni krajů ČR. Klíčová slova: Wikipedie, Senioři píší Wikipedii, senioři v České republice, volný čas seniorů, vzdělávání seniorů
Abstract v angličtině:
Abstract This bachelor thesis deals with Senior Citizens Write Wikipedia, a project organized by Wikimedia Czech Republic. Both institutional and social background of this project and general issues of senior’s life, free time and further education are described. Also described is the development of the project up to the end of 2016 and its outlook in 2017. The claim that some of the participants in the project’s courses contribute to Wikipedia even after the end of the course is a main hypothesis of the analytical part of this work. Furthermore, the factors which influence the activity of the seniors after the course (sex or contact with wiki community) are looked into by means of partial hypotheses, analyzing the correlation with the time which has passed since the end of the course. Regional differences in the access to courses at the level of Czech districts were also detected. Keywords: Wikipedia, Senior Citizens Write Wikipedia, seniors in the Czech Republic, free time of seniors, education of seniors
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Hana Světelská 4.71 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Hana Světelská 257 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Hana Světelská 253 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Radka Římanová 517 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Helena Lipková, Ph.D. 526 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Radka Římanová 152 kB