velikost textu

Uplatnění speciálních pedagogů v rezidenčních zařízeních sociálních a zdravotních služeb pro seniory

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Uplatnění speciálních pedagogů v rezidenčních zařízeních sociálních a zdravotních služeb pro seniory
Název v angličtině:
Application of special educators in residential social and health services for the elderly
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Bc. Zdeněk Čermák
Oponenti:
PhDr. Mgr. Pavlína Šumníková, Ph.D.
doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D.
Id práce:
179762
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Program studia:
Speciální pedagogika (N7506)
Obor studia:
Speciální pedagogika (RIGO SPP)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
8. 2. 2017
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Domov pro seniory, léčebna dlouhodobě nemocných, senior, speciální pedagog
Klíčová slova v angličtině:
Home for the elderly, Hospitals for Terminal Illnesses, senior, special pedagogue
Abstrakt:
Abstrakt Rigorózní práce představuje možnosti pracovního uplatnění speciálních pedagogů v rezidenčních zařízeních zdravotních a sociálních služeb pro seniory, kterými zde rozumíme především domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem a léčebny dlouhodobě nemocných. Vzhledem k teoretické povaze práce byla jako výzkumná metoda použita analýza a kompilace odborných textů s cílem přinést ucelený přehled současných informací o problematice profesního uplatnění speciálních pedagogů v rezidenčních zařízeních sociálních a zdravotních služeb pro seniory. Práce je z hlediska obsahu členěna do sedmi kapitol, kdy první z nich pojednává zejména o legislativním ukotvení profese speciálního pedagoga v sociálních a zdravotních službách. Druhá kapitola představuje rezidenční zařízení sociálních a zdravotních služeb. Třetí představuje koncepci pracovního uplatnění speciálních pedagogů v rezidenčních zařízeních pro seniory ve schématu poradce – diagnostik – terapeut. Poslední tři kapitoly práce pak podrobně tyto role rozebírají a představují praktické návody a postupy, kterými lze se seniory v těchto zařízeních pracovat. Klíčová slova Domov pro seniory, léčebna dlouhodobě nemocných, senior, speciální pedagog Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract v angličtině:
Abstract Rigorous thesis presents the possibility of employment of special pedagogues in residential health and social facilities for seniors. There are understood primarily homes for the elderly, special regime homes and hospitals for terminal illnesses. In relation to the theoretical character of this thesis there was used a research method for analysis and compilation of scientific texts in order to provide a comprehensive overview of current information about the problems of work. The rigorous thesis is in terms of content divided into seven chapters, where the first one deals mainly with codifying the profession of special pedagogues in social and health services. The second chapter presents the residential facilities of social and health services. The third chapter presents the employment of special pedagogues in residential facilities for seniors in the scheme of advisor - diagnostician - therapist. The last three chapters then discuss these roles in detail and present practical guidelines and procedures that can be used in work with seniors in these facilities. Keywords Home for the elderly, Hospitals for Terminal Illnesses, senior, special pedagogue Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Zdeněk Čermák 1.05 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Zdeněk Čermák 84 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Zdeněk Čermák 83 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Mgr. Pavlína Šumníková, Ph.D. 325 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D. 203 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D. 265 kB