velikost textu

Změna využití ploch na Chebsku – nová divočina

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Změna využití ploch na Chebsku – nová divočina
Název v angličtině:
Land use change in the Cheb area – new wilderness
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Hana Pekárková
Vedoucí:
doc. RNDr. Ivan Bičík, CSc.
Oponent:
RNDr. Tomáš Matějček, Ph.D.
Id práce:
179752
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Program studia:
Geografie (N1301)
Obor studia:
Sociální geografie a regionální rozvoj (NSGRRD)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
29. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Využití ploch, proměna krajiny, nová divočina, západní Čechy
Klíčová slova v angličtině:
Land use, change of landscape, new wilderness, West Bohemia
Abstrakt:
Abstrakt Práce se zabývá průzkumem nové divočiny vzniklé na opuštěných plochách v pohraničí v okrese Cheb. Pomocí nově definovaného indexu proměny byla stanovena dvě katastrální území v okrese s největší pravděpodobností výskytu nové divočiny. Pomocí terénního šetření byl na obou katastrálních územích demonstrován výskyt nové divočiny a ta byla zařazena do již vzniklé typologie. Terénní šetření bylo doplněné fotografiemi a výstupy z ArcMap. V obou dvou katastrálních územích byly identifikovány postsídelní a postagrární nová divočina. Dále byly identifikovány postmontánní a postvodní. Navzdory poloze v těsné blízkosti hranice, kudy procházela železná opona, nebyla ani v jednom k.ú. nalezena postmilitární nová divočina. Nová divočina se v obou lokalitách vyskytuje na více než 10 % rozlohy území. Klíčová slova: Využití ploch, proměna krajiny, nová divočina, západní Čechy
Abstract v angličtině:
Abstract The theses deals with exploration of new wilderness which comes into being in abandoned areas in border regions in the Cheb district. Using the newly defined transformation index, two cadastral territories in the district were identified with the highest probability of new wilderness occurence. The occurrence of a new wilderness was demonstrated in both cadastral areas and was categorized into typology already established. Photographs and ArcGis maps were added to the field survey. Post-habitat and post-agrarian new wilderness were identified in both cadastral territories. Further, there were identified post-montane and post-aquatic new wilderness. Despite the position near the border, where the Iron Curtain was located, post- military new wilderness was not identified there. New wilderness occurs in both localities on more than 10 % of area. Keywords: Land use, change of landscape, new wilderness, West Bohemia
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Hana Pekárková 22.44 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Hana Pekárková 8.14 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Hana Pekárková 187 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Hana Pekárková 183 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. RNDr. Ivan Bičík, CSc. 330 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Tomáš Matějček, Ph.D. 485 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Petr Pavlínek, Ph.D. 152 kB