velikost textu

Adaptační kurz jako forma prevence šikany

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Adaptační kurz jako forma prevence šikany
Název v angličtině:
Adaptation event as a form of bullying prevention
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Barbora Smyčková
Vedoucí:
PhDr. Ondřej Lánský, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Andrea Fleischerová, Ph.D.
Id práce:
179734
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (N7504)
Obor studia:
Učitelství společenských věd, filozofie a etiky pro střední školy a vyšší odborné školy (N FILET)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
8. 1. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
adaptační kurz, šikana, prevence, adaptace, rizikové chování, třídní klima, teambuilding
Klíčová slova v angličtině:
adaptation event, bullying, prevention, adaptation, risk behaviour, classroom climate, teambuilding
Abstrakt:
ABSTRAKT Diplomová práce je založena na prezentování adaptačních kurzů jako formy primární prevence šikany ve školní třídě. Konkrétně se práce zabývá metodikou adaptačních kurzů poskytovaných Agenturou Wenku s. r. o., které kladou důraz na nastartování procesů důležitých pro zdravé fungování třídy a bezpečné sociální klima. Pozitivní klima, které je na kurzech vytvářeno, tak přispívá k minimalizaci konkrétního rizikového chování, kterým je v tomto případě právě šikana. V první části práce je představena problematika šikany ve školním prostředí, formy její prevence a důležitost pozitivního sociálního klimatu ve třídě pro funkčnost preventivních programů, mezi které adaptační kurz patří. Samotná metodika adaptačních kurzů Agentury Wenku s. r. o. je detailně popsána v části druhé. Práce popisuje konkrétní didaktické postupy a jednotlivé specifické hry, které agentura v programu využívá, včetně Zpětné vazby – reflektivní metody, díky které se adaptační kurzy odlišují od kurzů nabízených konkurenčními organizacemi. Poslední pasáž rozebírá výsledky stručného dotazníkového šetření postojů pedagogů ke zpracovávanému tématu. KLÍČOVÁ SLOVA adaptační kurz, šikana, prevence, adaptace, rizikové chování, třídní klima, teambuilding
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The diploma thesis is based on the presentation of adaptation courses as a specific form of primary prevention of bullying in a school class. The thesis concerns with the adaptation courses methodology of Agentura Wenku s. r. o. These courses emphasize cranking of processes which are essential for healthy functioning of the school class. The positive climate which is created during the courses help to minimalize the appearance of risk behaviour such as bullying. The first part of the thesis introduces bullying in the school environment, forms of its prevention and the importance of positive social climate in a school class for functioning of prevention programmes such as adaptation course. The methodology created by Agentura Wenku s. r. o. is described in detail in the second part of the thesis. The thesis describes didactic process and specific games which are used by the agency in its programme including Zpětné vazby (feedback) – a reflexive method which differs the adaptations courses of Agentura Wenku s. r. o. programmes from other courses offered by competing agencies. The last part analyses the results of a brief survey of the attitude of teachers concerning the discussed topic. KEYWORDS adaptation event, bullying, prevention, adaptation, risk behaviour, classroom climate, teambuilding
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Barbora Smyčková 952 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Barbora Smyčková 186 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Barbora Smyčková 182 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Ondřej Lánský, Ph.D. 405 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Andrea Fleischerová, Ph.D. 420 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc. 152 kB