velikost textu

Experiment in Richard Brautigan's Fiction

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Experiment in Richard Brautigan's Fiction
Název v češtině:
Experiment v díle Richarda Brautigana
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Alina Sokolova
Vedoucí:
Mgr. David Vichnar, Ph.D.
Oponent:
Erik Roraback, Ph.D.
Id práce:
179698
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav anglofonních literatur a kultur (21-UALK)
Program studia:
Anglistika - amerikanistika (B7311)
Obor studia:
Anglistika - amerikanistika (AAA)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
17. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
Richard Brautigan|experimentální literatura|postmodernismus|Americká literatura
Klíčová slova v angličtině:
Richard Brautigan|experimental literature|postmodernism|American Literature
Abstrakt:
Abstrakt Díla Richarda Brautigana jsou krátká, imagistická a sebereflexivní. Jeho osoba v Americké literatuře může být popsána jako nedostatečně reprezentovaný symbol alternativní kultury 60. let. Nicméně, jeho díla představují široké spektrum postmoderních experimentálních idejí, které tázají konvenční normy, vnímání reality a názor na každodenní zkušenost. Otevírají tím pádem problematiku lidského bytí, oprávněnosti norem a pravidel v umění a literatuře, měnících se názorů ohledně krásy a pravdy, a nedostatečnosti jazyka jako prostředku záznamu životních zkušeností. Brautigan hledá odpovědi jak na otázky metafyzické tak na všední, a zkoumá život nekonvenčními způsoby – odmítáním obvyklých očekávání při budování příběhů, obrazů a stylu. Během tohoto procesu, Brautigan přebírá mnohé postmoderní ideje, napřiklad rekombinace, metafikce a fragmentace. Tato bakalářská práce prozkoumá díla Brautigana včetně In Watermelon Sugar, Trout Fishing in America, So the Wind Won’t Blow it All Away za účelem představení způsobu použití experimentů a jejich efektů, a zkoumá pozici Brautigana v souvislosti se současným kontextem.
Abstract v angličtině:
Abstract Richard Brautigan’s works are short, imagistic and self-reflexive. His status in American literature is of an underrepresented symbol of the 60s counterculture. However, his works offer a wide range of postmodern experimental notions that challenge the conventional norms, perception of reality and stance on everyday experience. They open up problematic topics of a person’s existence, of the validity of norms and rules in art and literature, of shifting views of what is commonly seen as beautiful and true, and of the inconsistency of language as a medium to record one’s experience. Looking for answers on questions both metaphysical and mundane, Brautigan explores life in an unconventional way – through the rejection of the familiar expectations about the narratives, imagery, and style. In doing so, he adopts numerous postmodern notions, for instance, those of recombination, metafiction, and fragment. The proposed thesis will approach such works as In Watermelon Sugar, Trout Fishing in America, So the Wind Won’t Blow it All Away among others in order to show the ways the experiment is used and the effect that it creates, recontextualizing Brautigan’s position from the contemporary viewpoint.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Alina Sokolova 524 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Alina Sokolova 188 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Alina Sokolova 186 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. David Vichnar, Ph.D. 440 kB
Stáhnout Posudek oponenta Erik Roraback, Ph.D. 270 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Jan Čermák, CSc. 152 kB