velikost textu

Újma v občanském právu se zřetelem k sankčním aspektům její náhrady

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Újma v občanském právu se zřetelem k sankčním aspektům její náhrady
Název v angličtině:
Damage in civil law with respect to the punitive aspects of compensation
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Žaneta Kropáčková
Vedoucí:
prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc.
Oponent:
JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D.
Id práce:
179697
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
12. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Újma, škoda, nemajetková újma, náhrada újmy, sankční náhrada újmy, sankční funkce náhrady újmy
Klíčová slova v angličtině:
Damage, material damage, immaterial damage, damages, punitive damages, punitive function of damages
Abstrakt:
Újma v občanském právu se zřetelem k sankčním aspektům její náhrady Abstrakt: Rigorózní práce se zabývá újmou a její náhradou se zaměřením na sankční aspekt náhrady újmy. Práce je rozdělena do dvou částí a obsahuje celkem šest kapitol, které jsou dále konkretizovány v příslušných podkapitolách. První část práce je věnována újmě a její náhradě v obecné rovině. Kapitola první definuje pro práci klíčové pojmy jako je újma, škoda a nemajetková újma tak, jak je chápe současná i minulá česká civilní právní úprava, odborná literatura či judikatura. Druhá kapitola se věnuje funkcím, které náhrada újmy plní. Kapitola třetí představuje hlavní pilíře náhrady újmy v účinném občanském zákoníku. S ohledem na rekodifikací přinesené koncepční a terminologické změny se s pomocí odborné literatury a judikatury snaží dovodit obecné předpoklady vzniku povinnosti k náhradě újmy. Dále konkretizuje podmínky rekodifikací přinesené novinky, kterou možnost vzdání se práva na náhradu újmy přej jejím vznikem. Představuje i současnou koncepci prevenčních klauzulí a konfrontuje ji s dřívější právní úpravou. Samostatná podkapitola je věnována okolnostem vylučujícím protiprávnost. Podrobněji se pak věnuje samostatně vzniku povinnosti k náhradě škody, způsobu a výši její náhrady, ale také promlčení práva na náhradu škody. Stejná pozornost je samostatně věnována vzniku povinnosti k náhradě nemajetkové újmy a způsobům její náhrady (resp. spíše odčinění), kde je současně upozorňováno na některé nejasnosti současné právní úpravy a obecně vnímané složitosti s vyčíslením peněžité satisfakce. Zvláštní pozornost je také věnována způsobu vyčíslení náhrady nemajetkových újem na zdraví, kde je mimo jiné poukazováno na roztříštěnost současné právní úpravy v různých občanskoprávních odvětvích. Nejen pro účely možnosti mezinárodního srovnání institutu náhrady újmy, ale také kvůli pochopení určitého generálního základu pro bližší zkoumání institutu sankční náhrady újmy, se čtvrtá kapitola práce věnuje institutu náhrady újmy ve vybraných zemích anglosaského právního systému. V kapitole páté je shrnut přístup práva Evropské unie k náhradě újmy, přičemž největší pozornost je věnována tomu, jak je náhrada újmy pojata v Principech evropského deliktního práva. Druhá část práce se zaměřuje na sankční aspekt náhrady újmy a celosvětově proslulý anglosaský koncept sankční náhrady újmy. V jednotlivých podkapitolách šesté kapitoly je poukazováno na hlavní problémy, které doposud spíše odrazují země kontinentálního právního systému od přijetí sankční náhrady újmy jako takové. Tyto problémy jsou však současně konfrontovány s pozitivy, které tento institut může také přinést. Samostatná podkapitola je věnována historickému přístupu k sankčním aspektům náhrady újmy na našem území. V další podkapitole jsou pak blíže rozebrána ustanovení účinného občanského zákoníku, v nichž lze sankční aspekt náhrady újmy spatřovat, případně o něm lze alespoň uvažovat. Institut sankční náhrady újmy je pak dále představen v zemích, ve kterých se vyvinul, tedy v Anglii a v USA. Sankční aspekt náhrady újmy je dále zkoumán v dalších zemích kontinentálního právního systému, a to v Německu a ve Francii. Zajímavá východiska přináší podkapitola poslední, která je věnována tomu, jak je sankční náhrada újmy právně ukotvena v kanadské provincii Québec, ve které na rozdíl od zbytku Kanady platí, stejně tak jako v Evropě, právo kodifikova né. Klíčová slova: Újma, škoda, nemajetková újma, náhrada újmy, sankční náhrada újmy, sankční funkce náhrady újmy
Abstract v angličtině:
Damage in civil law with respect to the punitive aspects of compensation Abstract: Rigorous thesis deals with damage and its replacement with a focus on the punitive aspects of damages. The work is divided into two parts and contains a total of six chapters, which are further specified in the relevant subchapters. The first part of the thesis is devoted to the damage and its replacement in general. The first chapter defines key words such as harm, material damage and non-material damage as understood by current and past Czech civil law, expert literature, or judicial decisions. The second chapter deals with functions of damages. Chapter three presents the main pillars of compensation in the effective civil code. With regard to conceptual and terminological changes brought by recodification it seeks with help of expert literature and past judicial decisions general assumptions of creation the obligation to pay damages. It further specifies the conditions of the recodifications brought by the novelty, which is the possibility of waiving the right to compensation before the occurrence of damage. It also presents the current concept of preventive clauses and confronts it with earlier legal regulation. A separate subchapter is dedicated to circumstances excluding the illegality. In more detail, it deals separately with creation of the obligation to pay material damages, the manner and amount of compensation, but also with bar of the statute of limitations. The same attention is paid to creation of the obligation to compensate non-material damage and the ways of its compensation. At the same time, it highlights some of the uncertainties of the current legislation and the generally perceived complicacy with the quantification of financial satisfaction. Particular attention is also devoted to the method of quantifying non-pecuniary health damages, which also refers to the fragmentation of current legislation in various civil law sectors. Not only for the purpose of the international comparison of the damages in general, but also for the understanding of a general basis for further investigation of the punitive damages, the fourth chapter deals with the institute of damages in selected countries of the Anglo-Saxon legal system. Chapter five summarizes the approach of the European Union to damages, while the greatest attention is paid to Principles of European Tort Law. The second part of the thesis focuses on the punitive aspect of damages and the globally renowned Anglo-Saxon concept of punitive damages. In the individual subchapters of the sixth chapter there are highlighted the main problems that have so far deterred the countries of the continental legal system from accepting punitive damages. However, these problems are at the same time confronted with the positives that this institute can also bring. The separate subchapter is devoted to the historical approach to the punitive aspects of compensation for damage on our territory. In the next subsection, the provisions of the effective Civil Code, in which the sanction aspect of compensation can be seen or possibly considered, are further analyzed. The institute of punitive damages is then introduced in the countries in which evolved, namely in England and the United States. The punitive aspect of damages is further investigated in other countries of the continental legal system, namely in Germany and France. Interesting points are presented in the last subchapter, which is dedicated to how are punitive damages legally grounded in the Canadian province of Québec, where, unlike the rest of Canada, as in Europe, the law is codified. Key words: Damage, material damage, immaterial damage, damages, punitive damages, punitive function of damages
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Žaneta Kropáčková 1.46 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Žaneta Kropáčková 199 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Žaneta Kropáčková 196 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc. 83 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D. 160 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 187 kB