velikost textu

Péče o zaměstnance v České republice a na Slovensku

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Péče o zaměstnance v České republice a na Slovensku
Název v angličtině:
Employee care in the Czech Republic and Slovakia
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. David Krupa
Vedoucí:
doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D.
Oponent:
prof. JUDr. Miroslav Bělina, CSc.
Id práce:
179695
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
29. 5. 2017
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Péče o zaměstnance Pracovní podmínky
Klíčová slova v angličtině:
Employee care Working conditions
Abstrakt:
Abstrakt Předmětem této rigorózní práce je péče o zaměstnance v České republice a na Slovensku. Postavení a pracovní podmínky zaměstnance jsou zásadní pro jeho efektivitu. Správné nastavení péče o zaměstnance je tak, i s přihlédnutím k současné složité situaci na trhu práce, pro zaměstnavatele zásadním úkolem. Cílem mé práce je informovat čtenáře o konceptu péče o zaměstnance a seznámit ho se základní právní úpravou v České republice a na Slovensku. Obsah je členěn celkem do šesti kapitol. Úvodní kapitola se věnuje rozboru termínu péče o zaměstnance. Jedná se o termín složitě definovatelný, nabízím tak větší množství možných pohledů na tuto problematiku. Zabývám se také vymezením dalšího možného členění péče o zaměstnance. V druhé kapitole práce nabízím historický exkurz do problematiky péče o zaměstnance, a to od 14. století až do současnosti. V prvopočátcích pohlížím na péči o zaměstnance v širším smyslu. S historickým vývojem a profilací této oblasti se zaměření práce konkretizuje na užší pojetí, tak jak ho známe dnes. Třetí kapitola se týká péče o zaměstnance v mezinárodním právu a je organizována podle tvorby jednotlivých mezinárodních organizací, konkrétně OSN, MOP, Rady Evropy a Evropské unie. Ve čtvrté kapitole se přesouvám k analýze vnitrostátních pramenů péče o zaměstnance jednotlivě v České republice a na Slovensku. Vymezuji zde právní rámec péče o zaměstnance a upozorňuji na šíři související právní úpravy. V páté, navazující kapitole se zaměřuji na úpravu péče o zaměstnance v českém a slovenském zákoníku práce. Tyto zákony tvoří středobod právní úpravy této oblasti v obou zemích. Poslední kapitola je pak věnována stručné komparaci a zhodnocení úprav v obou zemích.
Abstract v angličtině:
Abstract The theme of this thesis is employee care in the Czech Republic and Slovakia. Working conditions of employees are essential for their efficiency. Because of that, a proper setting of employee care is a crucial task for employers, moreover considering the current difficult situation in the labor market. The aim of the thesis is to inform readers about the concept of employee care, and to introduce them to the basic legislation in the Czech Republic and Slovakia. The content is divided into six chapters. The first chapter is focused on analyses of the term employee care. It can be rather difficult to define this term, thus I offer wider variety of possible views on the issue. I also include a part about a classification of the employee care into categories. The second chapter of the thesis offers a historical excursion into the issue of employee care. This covers the period starting in the 14th century and leading up to the present days. In the first part of the chapter, I consider employee care in its broader sense. As the time went and the concept of employee care developed, I focus on narrower sense of the term, as is being used in these days. In the third chapter, an international law concerning employee care is covered. It is structured based on the relevant international organizations, namely the UN, the ILO, the Council of Europe, and the European Union. In the fourth chapter, I focus on the analysis of national legislation of employee care in the both Czech Republic and Slovakia separately. I define a legal framework of employee care and stress how wide is actually the range of the relevant legislation. In the following fifth chapter, parts of the Czech and Slovak Labor Codes governing employee care are the focal point, as they form the centerpiece of legal regulation of this topic in the both countries. The sixth and last chapter aims to compare and evaluate the previously described legislation in both countries.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. David Krupa 1.16 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. David Krupa 107 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. David Krupa 6 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D. 192 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. JUDr. Miroslav Bělina, CSc. 116 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 247 kB