velikost textu

Čtenářské kluby pro mládež a dospělé

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Čtenářské kluby pro mládež a dospělé
Název v angličtině:
Book clubs for teenagers and adults
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Simona Kubisová
Vedoucí:
PhDr. Radka Římanová
Oponent:
PhDr. Jiřina Šmejkalová, CSc.
Id práce:
179688
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav informačních studií a knihovnictví (21-UISK)
Program studia:
Informační studia a knihovnictví (B7201)
Obor studia:
Informační studia a knihovnictví (INSK)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
4. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
čtenářské kluby|literární diskuze|četba|mládež|dospělí|čtenáři|veřejné knihovny
Klíčová slova v angličtině:
book clubs|literary discussions|reading|teenagers|adults|readers|public libraries
Abstrakt:
Abstrakt Tato bakalářská práce se věnuje čtenářským klubům pořádaným pro mládež a dospělé v České republice a selektivně i v zahraničí, zejména ve vztahu k aktivitám veřejných knihoven. Teoretická část práce se zaměřuje nejprve na charakteristiku a typologii čtenářských klubů, dále na jejich historický vývoj a na popis vybraných čtenářských klubů u nás i v zahraničí. Praktická část obsahuje případovou studii klubu FRESH books, což je čtenářský klub organizovaný Městskou knihovnou v Praze. Tato studie byla vypracována na základě pozorování a strukturovaných rozhovorů s několika členkami klubu. Cílem této práce je obecně charakterizovat čtenářské kluby, odhadnout možný směr jejich rozvoje, shrnout problémové okruhy v této oblasti a také navrhnout možnosti, kterými by se mohly inspirovat čtenářské kluby organizované veřejnými knihovnami v České republice. Klíčová slova čtenářské kluby, literární diskuze, četba, mládež, dospělí, čtenáři, veřejné knihovny
Abstract v angličtině:
Abstract This bachelor thesis focuses on book clubs for teenagers and adults in the Czech Republic and selectively in foreign countries, especially in relation to the activities of public libraries. The theoretical part of this thesis focuses on description and typology of book clubs and then on the description of the chosen book clubs. The practical part of this thesis includes the case study of FRESH books club, which is the book club organized by Municipal library of Prague. The case study is based on observations and structured interviews with some members of this book club. The object of this thesis is to describe book clubs in general, to estimate their possible development, select problematic areas in this domain as well as to suggest ways that could inspire other book clubs in the Czech Republic, especially these organized by public libraries. Key words book clubs, literary discussions, reading, teenagers, adults, readers, public libraries
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Simona Kubisová 1.23 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Simona Kubisová 341 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Simona Kubisová 82 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Simona Kubisová 82 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Radka Římanová 287 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Jiřina Šmejkalová, CSc. 312 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Jiří Souček, DrSc. 153 kB