velikost textu

Možnosti podpory dětí a dospívajících s ADHD ve škole i mimo ni

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Možnosti podpory dětí a dospívajících s ADHD ve škole i mimo ni
Název v angličtině:
The possibilities of supporting children and teenagers suffering from ADHD at school and outside
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Hynek Horký, DiS.
Vedoucí:
PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Pavla Presslerová, Ph.D.
Id práce:
179653
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Program studia:
Speciální pedagogika (N7506)
Obor studia:
Speciální pedagogika (N SPPG)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
5. 6. 2018
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
ADHD, ADHD dospělých, vzdělávání žáků s ADHD
Klíčová slova v angličtině:
ADHD, ADHD adults, education of the students with ADHD
Abstrakt:
Abstrakt Zaměření diplomové práce s názvem „Možnosti podpory dětí a dospívajících s ADHD ve škole a mimo ni“ vychází z autorovy profese učitele na střední škole a z jeho osobních zkušenostní se studenty s ADHD. Cílem práce je představit zmíněný syndrom v kontextu vzdělávání žáků a studentů, přičemž text je zaměřen na dospívající a dospělé s touto poruchou. Práce se skládá ze dvou hlavních částí. V první části je představena etiologie poruchy a její symptomatologie ve svých proměnách od dětství přes dospívání až po dospělost. Dále jsou uvedeny možnosti diagnostiky a léčby, vždy se zaměřením na to, jakou roli může hrát škola a učitel v těchto procesech. Další kapitoly jsou pak již zaměřeny přímo na možnosti vzdělávání žáků a studentů s ADHD a jejich zakotvení v legislativě, opět od předškolního věku až po dospělost. Ve druhé části práce je popsána výzkumná studie, provedená mezi studenty s ADHD a jejich učiteli na dvou typech středních škol, a to na střední odborné škole a na odborných učilištích, prostřednictvím dotazníků a polostrukturovaných interview. Cílem výzkumu bylo udělat sondu do světa studentů s ADHD a jejich učitelů a zjistit, jakým způsobem ovlivňuje syndrom vzdělávání těchto studentů, jak ovlivňuje práci učitelů a vztah mezi studentem a učitelem, potažmo studentem a jeho spolužáky. Po stanovení výzkumných otázek a představení metodologie a výzkumného vzorku jsou diskutovány výsledky šetření zvlášť u studentů a učitelů a následně jsou tyto výsledky porovnávány a uváděny do vzájemného kontextu.
Abstract v angličtině:
Abstract The aim of the thesis named “The possibilities of supporting children and teenagers suffering from ADHD at school and outside” comes from author’s personal experience with teenage students suffering from ADHD. The main goal of the thesis is to picture mentioned syndrome in the context of education of the students, therefore the thesis mainly focuses on teenagers and adults who suffer from this handicap. The text consists of two main parts. The ethology of the disorder is introduced in the first part as well as its symptomatology which changes from the childhood through the teenage years to adulthood. The possibilities of diagnostics and treatment are also mentioned – always with the focus on how could the school or the teacher be involved in the process of education. The other chapters are directly focused on the possibilities of the ADHD students’ education and its’ reflection in the current legislative system, from pre-school age to adulthood. The research study which is described in the second part, is based on questionnaires and semi-structured interviews answered by students and teachers at two types of higher educational institutions. The study was intended to show the relationship between students with ADHD and teachers and to examine, how the ADHD influences the learning abilities, the teaching process and the relationship between students and their classmates. The result of the research study and the methodology used is presented with regards to the target group of students and teachers and then compared and put in the context.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Hynek Horký, DiS. 1.05 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Hynek Horký, DiS. 69 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Hynek Horký, DiS. 65 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D. 1.22 MB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Pavla Presslerová, Ph.D. 1.11 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Jan Šiška, Ph.D. 153 kB