velikost textu

Právnická osoba jako člen orgánu kapitálové obchodní společnosti

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Právnická osoba jako člen orgánu kapitálové obchodní společnosti
Název v angličtině:
A legal person as a member of an elective body of a limited company
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Petra Borkovcová
Oponenti:
JUDr. Marie Zahradníčková, CSc.
JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D.
Id práce:
179638
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
14. 9. 2017
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
právnická osoba, korporátní člen orgánu, kapitálová společnost
Klíčová slova v angličtině:
legal person, corporate director, limited company
Abstrakt:
Právnická osoba jako člen voleného orgánu kapitálové obchodní společnosti Resumé Tato diplomová práce pojednává o jedné z významných novinek v českém právu obchodních společností zavedené v souvislosti s rekodifikací soukromého práva, kterou je obecná možnost zvolit členem statutárního, kontrolního nebo jiného voleného orgánu kapitálové obchodní společnosti, tj. společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti, právnickou osobu. Diplomová práce představuje tuto problematiku v širším kontextu a měla by poskytnout čtenáři základní představu o tom, jaké přínosy a jaká rizika s sebou tento koncept do českého práva přináší a jaká je jeho praktická využitelnost. Za tím účelem nabízí přehled toho, jak k úpravě členství právnických osob ve volených orgánech kapitálových společností přistupují zahraniční právní řády, nakolik je tento koncept (nejen v Evropě) rozšířen a jaké jsou dosavadní zahraniční, pozitivní i negativní, zkušenosti s jeho fungováním. Zvláštní pozornost je přitom věnována právní úpravě ve Velké Británii, neboť v této zemi je problematika členství právnických osob ve volených orgánech kapitálových společností aktuálně předmětem přelomových (byť zatím ne účinných) legislativních změn, spočívajících v obecném zákazu povolání právnické osoby do funkce člena orgánu kapitálové společnosti. Diplomová práce je rozčleněna do čtyř kapitol. Obsahem první kapitoly je srovnání, ve kterých evropských zemích (se zaměřením na členské státy Evropské Unie) a rovněž významných mimoevropských zemích (výlučně země s angloamerickou právní kulturou – common law) se může právnická osoba stát členem některého voleného orgánu kapitálové obchodní společnosti a ve kterých naopak právní řád takovou možnost nepřipouští. V případě první skupiny států je právní úprava členství právnických osob ve volených orgánech kapitálových společností ve svých základních rysech charakterizována a v míře nezbytné zasazena do rámce společenstevního práva daného státu. Obsahem druhé kapitoly je pojednání o tom, v jakém rozsahu připouštělo české právo členství právnických osob ve volených orgánech jiných právnických osob (se zaměřením na volené orgány kapitálových společností) před rekodifikací a v jakém 128 je umožněno de lege lata. Pozornost je věnována mimo jiné také tomu, jak byla dříve upravena otázka právního jednání právnické osoby při výkonu funkce člena orgánu. Účelem tohoto stručného historického exkurzu je lépe porozumět platné právní úpravě členství právnických osob ve volených orgánech kapitálových společností. Nejen zahraniční právní úpravy, ale i starší česká právní úprava, totiž posloužily zákonodárci jako inspirační zdroj při formulaci nového zákonného textu. Třetí kapitola se již plně věnuje platné právní úpravě členství právnických osob ve volených orgánech kapitálových společností. Ve světle poznatků získaných v prvních dvou kapitolách jsou analyzována klíčová ustanovení § 154 NOZ a § 46 odst. 3 a 4 ZOK. Pojednává se o specifikách výkonu funkce právnickou osobu oproti „klasickému“ výkonu funkce fyzickou osobou a o tom, jakým způsobem právní předpisy koncipují zastoupení právnické osoby při výkonu funkce člena orgánu. Rovněž se předkládají možná řešení vybraných výkladových problémů a otázek, a to těch, jejichž zodpovězení má přímý a zásadní význam pro zhodnocení přínosů a rizik možnosti povolat členem voleného orgánu kapitálové společnosti právnickou osobu. Čtvrtá, poslední kapitola představuje základní výhody, nevýhody a rizika, které se s tímto konceptem obecně pojí, a obsahuje posouzení, které z nich a v jakém rozsahu se uplatňují v podmínkách českého práva. Závažnost jednotlivých rizik se posuzuje v kontextu právní úpravy kapitálových společností jako celku. 129
Abstract v angličtině:
A legal person as a member of an elective body of a limited company Abstract This thesis deals with one of the significant novelties in Czech company law adopted in connection with the recodification of private law, namely the general option to appoint a legal person as a member of a statutory, supervisory or another elective body of a limited company, i.e. limited liability company or joint stock company. The thesis presents the topic in a broader context and it is aimed to provide the reader with a basic idea of what the benefits and the risks are, which this concept brings into Czech law, and how usable it is in practice. For this purpose, an overview is given of how foreign legal orders regulate the membership of legal persons in elective bodies of limited companies, the extent to which this concept is widespread (not only in Europe) and what the existing, both positive and negative, experience is. Particular attention is paid to the legislation in Great Britain, because in this country, the issue of membership of legal persons in elective bodies of limited companies is currently being subject to breakthrough (albeit not yet effective) legislative changes consisting in a general ban on appointment of a legal person as a member of an elective body of a limited company. The thesis is divided into four chapters. The first chapter includes a comparison of which European countries (with a focus on member states of the European Union) as well as important non-European countries (exclusively common law jurisdictions) allow a legal person to be appointed member of an elective body of a limited company and which do not. In case of the former group, essential legal rules of each state concerning the membership of legal persons in elective bodies of limited companies are described and a necessary overview of company law of that particular state is given. The second chapter discusses the extent to which Czech law allowed the membership of legal persons in elective bodies of another legal person (with a focus on elective bodies of limited companies) before the recodification and the extent to which it is permitted de lege lata. Inter alia, attention is paid to the former legal regulation of acting on behalf of a legal person in its capacity as a body member. The purpose of this 130 brief historical digression is to better understand the current regulation of membership of legal persons in elective bodies of limited companies. The thing is that not only foreign law, but also previous Czech law, served the legislator as a source of inspiration when creating the wording of new legal rules. The third chapter is fully devoted to the current legislation relating to the membership of legal persons in elective bodies of limited companies. In the light of findings made in the first two chapters, the key provisions of s. 154 NOZ and s. 46 para. 3 and 4 ZOK are analyzed. The chapter deals with the specifics of performing the role of a body member by a legal person as opposed to the “typical” case when it is performed by a natural person, and with the way in which the legislation regulates the representation of a legal person while acting as a body member. Furthermore, the possible solutions to selected problems and questions of interpretation are presented, namely those, whose answering is of direct and capital importance for the evaluation of benefits and risks connected with the eventuality to appoint a legal person as a member of an elective body of a limited company. The fourth, final chapter presents the main advantages, disadvantages and risks that are generally linked to this concept and it is considered, which of them are relevant also under Czech law and to what extent. The seriousness of particular risk is assessed in the context of law concerning limited companies, as a whole. 131
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Petra Borkovcová 870 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Petra Borkovcová 159 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Petra Borkovcová 118 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Marie Zahradníčková, CSc. 197 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D. 192 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 336 kB