velikost textu

Koncepce životního slohu u Bohuslava Brouka v kontextu české meziválečné avantgardy

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Koncepce životního slohu u Bohuslava Brouka v kontextu české meziválečné avantgardy
Název v angličtině:
Conception of Life Style of Bohuslav Brouk in the Context of Czech Interwar Avant-Garde
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Jana Ecksteinová
Vedoucí:
Mgr. Ondřej Dadejík, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Helena Jarošová
Id práce:
179604
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra estetiky (21-KEST)
Program studia:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury (M8109)
Obor studia:
Estetika (EST)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
15. 9. 2016
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
životní sloh, styl avantgarda, estetizace, socialismus, estetická funkce
Klíčová slova v angličtině:
life style, style avant-garde, aesthetisation, socialism, aesthetic function
Abstrakt:
Diplomová práce se soustředí zejména na zmapování specifik termínu "životní sloh" a porovnání jeho koncepce s klasickou teorií slohu a s ohledem na dobový kontext. V práci jsou představeni autoři, kteří pojem „životní sloh“ v českém prostředí rozvíjeli: Karel Honzík, Oldřich Stefan, Ladislav Žák a především Bohuslav Brouk, který se tématu věnoval nejpodrobněji a nejsoustředěněji. Cílem práce je analýza specifického a originálního pojetí slohu v podání Bohuslava Brouka a jeho současníků či následovníků a následné zmapování postavení estetické funkce v teorii životního slohu. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract v angličtině:
The thesis concentrates mainly on mapping of specific term „Life style“ and compares its conceptions with classical theory of style with respect to period context. The authors who participated in development of the term „Life style“ in a Czech aesthetics are introduced in the thesis: Karel Honzík, Oldřich Stefan, Ladislav Žák and mainly Bohuslav Brouk, who was engaged in the topic the most by far. The aim of the thesis is to analyze and understand specific and original interpretation of style proclaimed by Bohuslav Brouk and his peers and followers. The second aim is to do a subsequent research of the status of the aesthetic function in the theory of „Life style“. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jana Ecksteinová 1.03 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jana Ecksteinová 83 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jana Ecksteinová 83 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Ondřej Dadejík, Ph.D. 186 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Helena Jarošová 68 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. Tomáš Kulka, Ph.D. 29 kB