velikost textu

Japonsko v díle Joe Hlouchy

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Japonsko v díle Joe Hlouchy
Název v angličtině:
Representation of Japan in the works of Joe Hloucha
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Klára Bočková
Vedoucí:
prof. Dr. phil. Josef Vojvodík, M.A.
Oponent:
doc. PhDr. Jan Wiendl, Ph.D.
Id práce:
179590
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Program studia:
Filologie (B7310)
Obor studia:
Český jazyk a literatura (CL)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
27. 1. 2020
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Josef Hloucha|Japonsko|motivy|narativní prostor|evropeizace japonské kultury
Klíčová slova v angličtině:
Josef Hloucha|Japan|motives|narrative space|europeanization of Japanese culture
Abstrakt:
Abstrakt Bakalářská práce analyzuje způsoby zobrazení narativního prostoru ve vybraných textech Josefa Hlouchy. Zaměřuje se na základní motivy, které se v textech opakují. Práce se dále soustředí na specifický obraz Japonska a na prostředky zobrazení, jimiž autor Japonsko a japonskou kulturu, tradici, zvyklosti atd. českému čtenáři zprostředkovává, včetně analýzy různých typů reálií, které Hloucha do svých textů začleňuje. Na závěr je analyzován Hlouchův postoj k evropeizaci japonské kultury.
Abstract v angličtině:
Abstract The thesis analyses the manners of narrative space depiction in selected texts of Josef Hloucha. It focuses on the fundamental motives which recur in the texts. The thesis additionally places focus on a specific depiction of Japan and on the means of depiction through which the author mediates the picture of Japan, Japanese culture, tradition, customs etc., including the analysis of various types of realia which are incorporated by Josef Hloucha in his own texts. Hloucha’s stance towards europeanization of Japanese culture is analysed in the end.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Klára Bočková 594 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Klára Bočková 76 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Klára Bočková 74 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. Dr. phil. Josef Vojvodík, M.A. 85 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Jan Wiendl, Ph.D. 358 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Mgr. Michael Špirit, Ph.D. 152 kB