velikost textu

Režimová opatření pro ovlivnění aerobní zdatnosti žen středního věku

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Režimová opatření pro ovlivnění aerobní zdatnosti žen středního věku
Název v angličtině:
Regulatory measures for influencing aerobic fitness of middle-aged women
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Kateřina Pokorná
Vedoucí:
Prof. Ing. Václav Bunc, CSc.
Oponent:
PaedDr. Irena Čechovská, CSc.
Id práce:
179510
Fakulta:
Fakulta tělesné výchovy a sportu (FTVS)
Pracoviště:
Laboratoř sportovní motoriky (51-600800)
Program studia:
Tělesná výchova a sport (N7401)
Obor studia:
Tělesná výchova a sport (TVS)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
10. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
aerobní zdatnost, složení těla, pohybový program, střední věk, VO2max, chůze
Klíčová slova v angličtině:
aerobic fitness, body composition, physical intervention, middle age, VO2max, walking
Abstrakt:
Abstrakt Název práce Režimová opatření pro ovlivnění aerobní zdatnosti žen středního věku Cíl práce Cílem práce je zhodnotit vliv dvouměsíční pohybové intervence na aerobní zdatnost žen středního věku a zároveň vliv této intervence na změnu tělesného složení jednotlivých účastnic studie. Metody Testovaným souborem bylo 5 žen středního věku se sedavým zaměstnáním a bez pravidelné pohybové aktivity. Před započetím intervenčního programu byla zhodnocena jejich aerobní zdatnost a tělesné složení. Výchozí informace byly porovnány s výsledky stejných testů provedených po intervenčním programu. Pro zhodnocení aerobní zdatnosti před a po pohybové intervenci byly využity hodnoty VO2max vypočítané pomocí regresní rovnice na základě výsledků testu chůze na 2 km, který je součástí testovací baterie UNIFITTEST 6–60. K zjištění tělesného složení – především % FFM a % BF, byla využita metoda bioimpedance pomocí přenosného přístroje Bodystat 1500 a zároveň antropometrická měření pro zjištění výchozích parametrů potřebných pro měření Bodystatem (tělesná výška, hmotnost, tělesné obvody). Samotná pohybová intervence byla zaměřena na chůzi po dobu dvou měsíců. Jednotlivé cvičební jednotky intervence byly monitorovány pomocí zápisu do navrženého formuláře. Skupina žen středního věku vykonávala předepsanou pohybovou aktivitu alespoň 40 min minimálně 3× týdně střední intenzitou – 60 % VO2max resp. 75 % SFmax. Měření průměrné SF v průběhu intervenčního cvičení probíhalo s pomocí sporttesteru. Výsledky U všech 5 testovaných žen došlo k navýšení hodnoty VO2max, z toho u 3 se dají změny s přihlédnutím k predikční chybě považovat za významné. Průměrné hodnoty odhadu VO2max po PI byly 34,3 ± 6,87 ml.kg-1.min-1, výchozí odhad byl 30,4 ± 8,03 ml.kg-1.min-1. Průměrná hodnota VO2max celého souboru se zlepšila významně v průměru o 13 ± 3,8 %. Hodnoty tělesného složení (% BF a % FFM) nevykázaly po absolvování pohybového programu významné změny. Průměrné procentuální hodnoty BF byly před PI 39,8 ± 3,1 %, po PI 41,1 ± 3 %. Průměrné procento FFM bylo po intervenci nižší (58,8 ± 2,9 %) než před ní (60,1 ± 3,1 %). Navržený intervenční pohybový program formou chůze byl dostačující pro navození pozitivních změn aerobní zdatnosti, ale nebyl významný z pohledu změn tělesného složení u testovaného souboru. Klíčová slova aerobní zdatnost, složení těla, pohybový program, střední věk, VO2max, chůze
Abstract v angličtině:
Abstract Title Regime intervention to influence aerobic fitness level of middle age women Objective The aim of the work is to evaluate the effect of two-month physical intervention on the aerobic fitness level of middle-aged women and the influence of this intervention on the change of the body composition of individual study participants. Methods The tested group consisted of 5 middle-aged women with a sedentary occupation and no regular physical activity. The evaluation of their aerobic fitness and body composition was performed before the start of the intervention. These values were compared to the results of the same tests after the intervention. The values of VO2max measured before and after the intervention were used for the evaluation of aerobic fitness. The regression equation, based on the results of 2 km walking test (part of the UNIFITTEST 6-60), was used for the calculation of VO2max. The methods of bioimpedance (using the portable device Body stat 1500) and anthropometric measurement (body high, weight, circuits) were used for determination of body composition – mainly % FFM and% BF. The physical intervention itself was focused on walking for two months period. The form was used for monitoring of intervention individual exercise units. The group of middle-aged women performed the prescribed physical activity for at least 40 min at least 3 times a week with moderate intensity – 60 % VO2max (75 % HRmax). The measurement of average HR during intervention physical units was carried out by the sporttester. Results The values of VO2max were increased for all 5 participants. The differences of 3 of them were considered as significant. The value of the VO2max was 30,4 ± 8,03 ml.kg-1.min-1 before the intervention. After the intervention the values increased to 34,3 ± 6,87 ml.kg-1.min-1. The whole group average value of VO2max was increased by almost 13 ± 3,8 %. The difference of the values of body composition (% BF a % FFM) before and after intervention were not considered as significant. Mean BF percentage before PI was 39,8 ± 3,1 % after PI 41,1 ± 3 %. The mean percentage of FFM was lower after intervention (58.8 ± 2.9%) than before PI (60.1 ± 3.1 %). The proposed walking intervention programme was sufficient to reach the positive impact on the aerobic fitness. However, the reached body composition changes were not considered as significant. Key words aerobic fitness, body composition, physical intervention, middle age, VO2max, walking
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Kateřina Pokorná 2.23 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Kateřina Pokorná 937 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Kateřina Pokorná 97 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Kateřina Pokorná 95 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Prof. Ing. Václav Bunc, CSc. 618 kB
Stáhnout Posudek oponenta PaedDr. Irena Čechovská, CSc. 143 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Mgr. Pavel Hráský 152 kB