velikost textu

International taxation and cross-border mergers and acquisition

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
International taxation and cross-border mergers and acquisition
Název v češtině:
Mezinárodní zdanění a zahraniční fúze a akvizice
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Josef Pokorný
Vedoucí:
Mgr. Bc. Petr Janský, M.Sc., Ph.D.
Oponent:
PhDr. Jaromír Baxa, Ph.D.
Id práce:
179481
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Institut ekonomických studií (23-IES)
Program studia:
Ekonomické teorie (N6201)
Obor studia:
Ekonomie a finance (NEF)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
17. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně (A)
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
mergers and acqusitions, international taxation, foreign direct investments, profit shifting
Klíčová slova v angličtině:
mergers and acqusitions, international taxation, foreign direct investments, profit shifting
Abstrakt:
Abstrakt Tato práce zkoumá rozdíly v mezinárodním daňovém systému a jejich efeky na výběr cílové lokace kupované společnosti a na možné daňové úspory plynoucí z mezinárodních transakcí. Za použití velkého vzorku dat o fúzích a akviz- icích byl odhadnut mnohorozměrný logistický regresní model zkoumající volbu cílové země. Výsledky ukazují, že rozdíly ve výši zdanění v zemích kupující a kupované společnosti poskytují příležitosti k agresivní daňové optimalizaci, čímž zvyšují pravděpodobnost výběru cílové země s větším rozdílem zdanění. Tento efekt je dále vyhodnocován pomocí regrese vysvětlující transakční prémii, která ukazuje, že nárůst rozdílu ve zdanění o 1 procentní bod může způsobit zvýšení transakční prémie až o 0.5 procentního bodu. Nalezené efekty nejsou stejné pro všechny společnosti, přičemž odpovídají charakteristikám přesouvání zdanitelných příjmů a změnám daňové residence. i
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis studies the effects of differences in the international tax system on the location of target companies and potential tax savings leading from international transactions. Using a large sample of M&A transaction data, we develop a target location choice model and estimate it by a multinomial logistic regression. The results show that differences in taxation of target and acquirer country provide opportunities for tax optimization practices that increase the probability of choosing a target location with higher tax difference. We further evaluate these effect using regression on takeover premium which shows that 1 percentage point increase in difference of effective average tax rate may cause up to 0.5 percentage point increase in takeover premium. The found effects are heterogenous for individual companies and correspond to characteristics of tax-inversions and profit shifting practices. i
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Josef Pokorný 944 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Josef Pokorný 32 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Josef Pokorný 31 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Bc. Petr Janský, M.Sc., Ph.D. 179 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Jaromír Baxa, Ph.D. 110 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. Ing. Michal Mejstřík, CSc. 152 kB