velikost textu

Role sociálních médií v politické participaci studentů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Role sociálních médií v politické participaci studentů
Název v angličtině:
The role of social media in the political participation of the students
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Anna Kostareva
Vedoucí:
PhDr. Lenka Vochocová, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Ivan Petrúšek
Id práce:
179480
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra sociologie (23-KS)
Program studia:
Sociologie (B6703)
Obor studia:
Sociologie a sociální politika (SOSP)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
12. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře (D)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
sociální média, politická participace, sociální sítě, Internet
Klíčová slova v angličtině:
social media, political participation, social network, Internet
Abstrakt:
Abstrakt Ve své práci jsem se zaměřila na problém politické participace studentů a roli, jakou v něm hrají sociální média. Vzhledem k tomu, že internet je velmi důležitým aspektem v životě moderního člověka, stává se z něj platforma pro různé společenské, politické a jiné události. Mladí lidé mají větší sklon k tomu, aby byli ovlivnění internetem a sociálními sítěmi ve všech sférách života. Ve svém výzkumu jsem se tedy snažila vyvodit závěry o tom, jak vidí mladí lidé sami sebe v politice, jaké druhy aktivity často projevují a jaký je podle nich význam politické účasti na internetových platformách. V práci jsou rozebrána obecná pojetí pojmů politická participace a sociální média a dále s tím spojené teorie slacktivismu a mobilizační a normalizační hypotézy. Práce také uvádí různé výzkumy, které byly zaměřené na studentskou politickou aktivitu a účast v politické sféře státu. Spolu s teoretickou, obsahuje práce i metodologickou část, kde jsou stanovené základní výzkumné cíle a hypotézy, je popsaná výzkumná metoda, to, jakým způsobem byli získáni respondenti pro tento výzkum a jak proběhl sběr dat. V analytické části jsou uvedené výsledky z výzkumu provedeného pomocí online dotazníku, kde byly potvrzeny či vyvráceny výzkumné hypotézy obsažené v metodologické části práce. V závěru jsou shrnuté teoretické a praktické výsledky.
Abstract v angličtině:
Abstract In my work I have tried to look at the problem of political participation of students and what role social media play in it. In view of the fact, that the internet plays a very important role in life of modern person, it becomes a platform for various social, political and other events. Young people are more inclined to be influenced by the internet and social networks in all spheres of life, so in my research I have tried to draw conclusions about how young people see themselves in politics, what kinds of activity they often do and how they see the importance of political participation on internet platforms. In my work I present the general concept of political participation and social media, and also the theory of slacktivism and mobilization and normalization hypotheses connected to them. There are also various researches focused on student political activity and participation in political sphere of the state. In addition to the theoretical part, there is a methodological part, where basic research goals and hypotheses, the research method and how the respondent was obtained for this research and how the data were collected are presented. The analytical part presents the results of the research conducted on the basis of an online questionnaire, where the research hypotheses mentioned in methodological part of the work were confirmed or disproved. The conclusion summarizes the theoretical and practical results of the work.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Anna Kostareva 975 kB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Anna Kostareva 169 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Anna Kostareva 54 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Anna Kostareva 52 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Lenka Vochocová, Ph.D. 399 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Ivan Petrúšek 333 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. Milan Tuček, prom. mat., CSc. 152 kB