velikost textu

Právní úprava postavení politických stran v ČR

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Právní úprava postavení politických stran v ČR
Název v angličtině:
Legal regulation of the position of political parties in the Czech Republic
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Jan Pilař
Vedoucí:
doc. JUDr. Petr Pithart, dr. h. c.
Oponent:
JUDr. Jana Ondřejková, Ph.D.
Id práce:
179464
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra politologie a sociologie (22-KPS)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
20. 12. 2017
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Politické strany, právo stran, rozpuštění politické strany
Klíčová slova v angličtině:
Political party, political party law, dissolution of a political party
Abstrakt:
Abstrakt Smyslem této práce je prozkoumat a zhodnotit právní úpravu postavenípolitickýchstranvČeskérepubliceajejíhistorickývývoj.Prácese zabývá právem stran vúzkém slova smyslu, tedy zejména úpravou na ústavní úrovni a zákonem o politických stranách. Podle Ústavy ČR je náš politickýsystémzaložennasoutěžipolitickýchstran,přestonebývázpůsobu jejich zakotvení vprávu věnována dostatečná pozornost. Text využívá interdisciplinárnípřístup,zejménapropojeníprávnívědyapolitologie. Práce obsahuje celkem sedm kapitol přičemž postupuje od obecnéhokekonkrétnímu.Prvníkapitolasezabývápojmempolitickéstrany. Nejprve na něj nahlíží všeobecně prizmatem společenských věd, poté se zabývá politologickými definicemi a nakonec zprávního řádu extrahuje definice zákonné a charakterizuje soukromoprávní postavení stran. Druhá kapitola popisuje funkce stran obecně i podle zákona. Třetí kapitola pojednává podrobně o vývoji právního postavení stran od roku 1852 do současnosti. Čtvrtá kapitola rozebírá platný zákon o politických stranách, jehovznikanovelizace. Pátá kapitola řeší podmínky vzniku stran. Šestá kapitola rozebírá zánik politických stran a konečně sedmá navazuje s analýzoukonkrétního případu, rozpuštění Dělnické strany. Napříč kapitolami je pak využívána relevantníjudikatura.Vzávěrujeshrnutohodnoceníúpravy,pozicestrana návrhynajejízlepšení.
Abstract v angličtině:
Abstract The aim of this thesis is to explore and evaluate legal position of political parties in the Czech Republic and its historical development. This thesis deals with political party law in a narrow sense, particularly with constitutional arrangement and the Political Parties Act. According to the Constitution of the Czech Republic our political system is based on a competition of political parties, despite this fact not enough attention is usually devoted to their position in a legal system. This text uses an interdisciplinaryapproachcombiningmainlylegalandpoliticalscience. The thesis contains seven chapters and moves from general to specific. The first chapter deals with the term political party. Firstly it observes it from the prism of social sciences then it moves to political science definitions and in the end it extracts legal definitions and characterizes a private law nature of parties. Second chapter is about functionsofpoliticalpartiesbothingeneralandaccordingtothelaw. The third chapter describes in detail the development of legal position of political parties from the year 1852 to the present time. The fourth chapter analyses current Political Parties Act its creation and amendments. Thefifthchapterexaminesconditionsofcreatingparties.Thesixth chapterisaboutterminationofpoliticalpartiesandfinallytheseventhone followswithanalysisofconcreteexampleofdissolutionof„Dělnickástrana“ (Workers Party). Throughout the chapters relevant court decisions are mentioned. The summary contains evaluation of party law, position of the partiesandsuggestionsforitsimprovement.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jan Pilař 2.34 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jan Pilař 29 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jan Pilař 29 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Petr Pithart, dr. h. c. 57 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Jana Ondřejková, Ph.D. 269 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 152 kB