velikost textu

Právní aspekty ochrany soustavy Natura 2000 v České republice, Rakouské republice a Spolkové republice Německo

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Právní aspekty ochrany soustavy Natura 2000 v České republice, Rakouské republice a Spolkové republice Německo
Název v angličtině:
Legal aspects of the protection of the network Natura 2000 in the Czech Republic, the Republic of Austria and the Federal Republic of Germany
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Adéla Boučková
Vedoucí:
prof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc.
Oponent:
JUDr. Martina Franková, Ph.D.
Id práce:
179425
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra práva životního prostředí (22-KPZP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
13. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Natura 2000, právo na ochranu přírody, biodiverzita
Klíčová slova v angličtině:
Natura 2000, nature protection law, biodiversity
Abstrakt:
Abstrakt Cílem rigorózní práce je posoudit a analyzovat právní úpravu týkající se soustavy Natura 2000 v České republice, Rakouské republice a Spolkové republice Německo a na vzájemném srovnání implementace institutů na ochranu soustavy Natura 2000 postihnout významné vzájemné podobnosti a odlišnosti za účelem zhodnocení, která právní úprava účinněji napomáhá naplnit cíle směrnice o ptácích a směrnice o stanovištích. Za tímto účelem je v rigorózní práci identifikováno pět kritérií, která mají na implementaci soustavy Natura 2000 významný vliv, a na jejichž základě je následně česká, rakouská a německá právní úprava porovnávána. Prvním kritériem je územně-organizační struktura státu, zejména, zda se jedná o stát federální či unitární, a s tím spojený vliv na implementaci evropského práva na ochranu přírody. Druhé kritérium zohledňuje formu vyhlášení chráněných lokalit soustavy Natura 2000, zejména z hlediska formy právního aktu, jímž k vyhlášení dochází, a skutečnosti, zda jsou lokality soustavy Natura 2000 vyhlašovány každá jednotlivě nebo několik současně. Třetí kritérium spočívá v posouzení způsobu začlenění chráněných lokalit soustavy Natura 2000 do národních systémů zvláštní územní ochrany přírody. V případě překryvu lokality soustavy Natura 2000 se zvláště chráněným územím podle národního práva je posuzováno rovněž řešení duality ochranných režimů. Na základě čtvrtého kritéria jsou porovnávána stanovená ochranná opatření se zvláštním důrazem na tzv. plány managementu a otázky jejich obecné právní závaznosti a veřejnosti. Pátým porovnávaným kritériem je implementace institutu hodnocení vlivů plánů a projektů, kdy je zejména zkoumáno, zda proces probíhá dostatečně odborně, nezávisle a transparentně. Ve federálních republikách je důraz kladen především na právní úpravu těch spolkových zemí, které přímo sousedí s Českou republikou. Rigorózní práce rovněž analyzuje právní úpravu soustavy Natura 2000 z hlediska evropského práva včetně mezinárodněprávních souvislostí.
Abstract v angličtině:
Abstract The aim of the rigorous thesis is to evaluate and analyze the legal regulations concerning the Natura 2000 network in the Czech Republic, the Republic of Austria and the Federal Republic of Germany, and to compare the implementation of the conservation measures regarding Natura 2000. The law comparison shall reveal common characteristics but also differences in the transformation and their consequences for the achievement of the objectives of the Habitats Directive and the Birds Directive. For this purpose, five criteria, which have a significant impact on the implementation of the EU nature conservation law, have been identified and on the basis of which the Czech, the German and the Austrian law has been compared. The first criterion concerns the state organization of the Member State, mainly if the structure of its legal system is unitary or federal and how it effects the Natura 2000 implementation. According to the second criterion, the procedure of Natura 2000 site designation is examined, mainly which type of legal act has been used for designation and whether there is a legal act for each site or it covers multiple sites. The third criterion relates to the integration of the Natura 2000 sites into national systems of special territorial protection of nature. In the case of overlapping of a Natura 2000 site with a special protected area under national law, a duality of protection regime and its consequences are also considered. According to the fourth criterion, the conservation measures are considered, with a particular emphasis on management plans and if there are generally legally binding and publically accessible. The fifth compared criterion concerns the implementation of the Habitats Directive Assessment of plans and projects, in particular, whether the assessment is carried out professionally, independently and transparently enough. In the federal republics, the emphasis is mainly put on the federal states which are directly adjacent to the Czech Republic. The rigorous thesis also analyzes the legal regulations of the Natura 2000 network in terms of European law, as well as in the international law context.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Adéla Boučková 714 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Adéla Boučková 25 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Adéla Boučková 16 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc. 235 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Martina Franková, Ph.D. 211 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 198 kB