velikost textu

Smluvní pokuta

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Smluvní pokuta
Název v angličtině:
Contractual penalty
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Klára Kmoníčková
Vedoucí:
JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D.
Oponent:
JUDr. MUDr. Alexandr Thöndel, Ph.D.
Id práce:
179424
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
20. 12. 2018
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
smluvní pokuta, nepřiměřená výše smluvní pokuty, moderační právo soudu
Klíčová slova v angličtině:
contractual penalty, an excessive contractual penalty, a discretionary power of a judge to reduce an excessive contractual penalty
Abstrakt:
Abstrakt Smluvní pokuta Tématem této práce je smluvní pokuta. Smluvní pokuta je starobylý institut, jehož obdoba se vyskytovala dokonce již v římském právu. Na našem území lze obdobu smluvní pokuty poprvé nalézt již v městském právu v 16. století. Skutečnost, že byla smluvní pokuta používána po takto dlouhou dobu až do současnosti, ilustruje její nepochybný význam a její potřebnost pro závazkové právo. I v dnešní době plní smluvní pokuta důležité funkce a je ve smlouvách hojně využívána. Cílem této práce je analýza současné právní úpravy smluvní pokuty v České republice, včetně závěrů judikatury a odborné literatury. Cílem je rovněž poukázat na rozdílnost názorů na některé dílčí otázky nebo na praktické problémy. Práce se zaměří zejména na výši smluvní pokuty a moderační právo soudu. Práce se neopomine zabývat ani ostatními tématy souvisejícími se smluvní pokutou. Tato práce se skládá z 11 částí, některé z těchto částí jsou rozděleny na kapitoly, případně i na jednotlivé body. Ve své první části tato práce shrnuje historický vývoj smluvní pokuty. Druhá část této práce se týká systematického zařazení smluvní pokuty v občanském zákoníku. Třetí část se zabývá otázkou kogentnosti a dispozitivnosti jednotlivých ustanovení občanského zákoníku upravujících smluvní pokutu. Čtvrtá část se věnuje přechodným ustanovením občanského zákoníku vztahujícím se ke smluvní pokutě. V páté část této práce jsou popsány jednotlivé funkce smluvní pokuty. Šestá část této práce charakterizuje základní náležitosti smluvní pokuty, je členěna na jednotlivé kapitoly týkající se například formy smluvní pokuty, akcesorické povahy smluvní pokuty nebo zdánlivosti a (ne)platnosti smluvní pokuty. Sedmá část se věnuje výši smluvní pokuty. Osmá část práce se podrobně zabývá moderačním právem soudu. Devátá část shrnuje specifika smluvní pokuty sjednané v tzv. spotřebitelských smlouvách. Desátá část se zabývá vztahem smluvní pokuty k jiným, se smluvní pokutou souvisejícím, institutům. Jedenáctá část práce obsahuje stručné porovnání právní úpravy smluvní pokuty v České republice s právní úpravou smluvní pokuty ve Švýcarsku.
Abstract v angličtině:
Abstract Contractual penalty The theme of this thesis is the contractual penalty. The contractual penalty is an ancient institute, a similar legal instrument was already known in Roman Law. In our territory an equivalent of the contractual penalty can be already found in municipal law in the 16th century. The fact that contractual penalty has been used for such a long time illustrates its doubtless importance and its necessity for Law of Obligations. Nowadays contractual penalty still plays an important role and it is frequently used in contracts. The aim of this thesis is to analyse current legal regulation of the contractual penalty in the Czech Republic, including the relevant case-law and literature. The purpose is also to point out the difference in opinions about some particular issues or practical problems. The thesis focuses primarily on amount of the contractual penalty and a discretionary power of a judge to reduce an excessive contractual penalty. The thesis does not forget to deal with other topics relating to the contractual penalty. This thesis consists of 11 Parts, some of these Parts are divided into the Chapters or Points. The thesis summarizes a historical development of the contractual penalty in its first Part. The second Part of the thesis concerns with a systematic classification of the contractual penalty in the Civil Code. The third Part deals with the issue whether the provisions regulating the contractual penalty in the Civil Code have directory or mandatory nature. The fourth Part is devoted to transitional provisions contained in the Civil Code and related to the contractual penalty. The functions of the contractual penalty are described in the fifth Part of the thesis. The sixth Part of the thesis characterises the essential elements of the contractual penalty, it is divided into separate Chapters which concern with e.g. a form of the contractual penalty, accessory nature of the contractual penalty or nullity and (in)validity of contractual penalty. The seventh Part devotes to amount of the contractual penalty. The eighth Part of the thesis closely deals with a discretionary power of a judge to reduce an excessive contractual penalty. The ninth Part summarizes the specificities of contractual penalty contained in the so-called consumer contracts. The tenth Part concerns with a relation between the contractual penalty and other legal institutes relating to the contractual penalty. The eleventh Part of the thesis contains a brief comparison between a legal regulation of the contractual penalty in the Czech Republic and a legal regulation of the contractual penalty in Switzerland.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Klára Kmoníčková 1.7 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Klára Kmoníčková 322 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Klára Kmoníčková 183 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D. 137 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. MUDr. Alexandr Thöndel, Ph.D. 453 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 182 kB