velikost textu

Nekalá soutěž (koncepce právní úpravy, vybrané skutkové podstaty)

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Nekalá soutěž (koncepce právní úpravy, vybrané skutkové podstaty)
Název v angličtině:
Unfair competition (the concept of legal regulation, selected causes)
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Petra Nývltová
Oponenti:
JUDr. Vít Horáček, Ph.D.
JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D.
Id práce:
179419
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
11. 5. 2017
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
nekalá soutěž doménové jméno cybersquatting
Klíčová slova v angličtině:
unfair competition domain name cybersquatting
Abstrakt:
Resumé Nekalá soutěž (koncepce právní úpravy, vybrané skutkové podstaty) Cybersquatting, pojem, který je hojně užíván, méně často definován. Účelem této práce je zabývat se tímto fenoménem, pokusit se jej definovat a zejm. posoudit aplikovatelnost právní úpravy nekalé soutěže nejen na tento jev, ale i na další nekalé praktiky v oblasti informačních technologií, které nějakým způsobem souvisejí s doménovými jmény. Práce je pro přehlednost rozdělena na dvě základní části. První část se zabývá koncepcí právní úpravy nekalé soutěže v České Republice. V rámci této části práce, jsou podrobně rozebrány znaky generální klauzule obsažené v ustanovení § 44 odst. 1 obchodního zákoníku a kriticky zhodnocena převážně aplikovaná doktrína soutěžního vztahu. Součástí je i návrh řešení, který překlenuje limity této doktríny v podobě Dvoustupňového testu jednání v hospodářském styku, jehož součástí je navržená koncepce hospodářsko-zájmového střetu, která umožňuje postihovat nekalé praktiky mezi soutěžiteli se vzdálenými předměty činnosti. V této části lze nalézt i některé úvahy de lege ferenda, které se týkají právní úpravy nekalé soutěže začleněné do nového občanského zákoníku. Druhá část se již zaměřuje na problematiku nekalých praktik v oblasti informačních technologií - internetu a je rozdělena do čtyř kapitol: Doménové jméno, Typologie cybersquattingu a jiných nekalých praktik souvisejících s doménovými jmény, Cybersquattingový test podle UDRP, Aplikovatelnost právní úpravy nekalé soutěže. V této části vedle vymezení právní povahy doménového jména, je provedena typologie cybersquattingu a jiných nekalých praktik souvisejících s doménovými jmény. Lze se zde seznámit s pojmy jako Reverse domain name hijacking, Domain tasting, Domain name hijacking nebo například Phishing. Součástí práce je i poměrně podrobný rozbor jedné ze speciálních úprav, která byla přijata, aby čelila cybersquattingu (doménovému pirátství) a to Zásad jednotného řešení doménových sporů, UDRP. Zásady, jako představitel úpravy soft law, jsou následně zkomparovány s hard law - nekalou soutěží obsaženou v obchodním zákoníku; ze které vyplývá širší záběr ochrany prostřednictvím úpravy nekalé soutěže, než je v případě ochrany proti cybersquattingu dle UDRP, což je zapříčiněno jejich specializací. Z důvodu této specializace, některé nekalé praktiky v oblasti informačních technologií nejsou dle UDRP postižitelné. Poslední kapitola volně navazuje na první část a již se zabývá posouzením a zhodnocením aplikovatelnosti a aplikace právní úpravy nekalé soutěže na nekalé praktiky páchané v prostředí internetu. Práce je zaměřena na hmotněprávní podstatu, procesní otázky jsou ponechány stranou.
Abstract v angličtině:
Resumé Unfair Competition (Conception of Legal Regulation, Selected Facts in Issue) Cybersquatting – a term that is often used but less often defined. The purpose of this Thesis is to deal with this phenomenon, to try to define it and mainly to assess applicability of the legal regulation of unfair competition not only to this phenomenon but also to other unfair practices in the field of information technologies connected in some way with domain names. The Thesis has been divided into two basic parts: The first part deals with the conception of the legal regulation of unfair competition in the Czech Republic. Here, the signs of the general clause contained in Section 44(1) of the Commercial Code are discussed in detail and the doctrine of competitive relations that is mostly applied in practice is critically evaluated. The first part of this Thesis also includes a proposal for a solution to overcoming the limits of this doctrine in the form of a two-stage test of practices in commercial intercourse whose part is the proposed conception of the economic conflict of interest which allows the persons involved to take legal actions against those competitors who use unfair practices despite their company's objects being quite different. In this part, the reader can even find some de lege ferenda considerations concerning the legal regulation of unfair competition included in the new Civil Code. The second part is focused on the issues of unfair practices in the field of information technologies (the Internet) and is divided into the following four chapters: Domain Name, Typology of Cybersquatting and Other Unfair Practices Related to Domain Names, Cybersquatting Test According to the UDRP, and Applicability of the Legal Regulation of Unfair Competition. Besides defining the legal nature of a domain name, this part includes typology of cybersquatting and of other unfair practices related to domain names. Here, the reader can acquaint him- or herself with the terms such as Reverse Domain Name Hijacking, Domain Tasting, Domain Name Hijacking or perhaps even Phishing. The Thesis also includes a relatively detailed analysis of one of those special regulation that has been adopted in order to combat with cybersquatting (domain piracy), concretely the Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP). The Policy that represent the so-called "soft-law" regulation are then compared to the "hard- law" - the regulation of unfair competiton included in the Civil Code. Law of Unfair Competition provide wider protection than the protection against cybersquatting according to the UDRP which is caused by its specialization. Due to this specialization, some forms of unfair competition in the field of information technologies are not punishable under the UDRP. The last chapter freely continues the first part. It evaluates applicability and the actual application of the legal regulation of unfair competition to those sharp practices that are committed on the Internet. The Thesis is preferably focused on substantive subject matter, the respective procedural issues are not discussed.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Petra Nývltová 4.16 MB
Stáhnout Příloha k práci Petra Nývltová 1.34 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Petra Nývltová 73 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Petra Nývltová 49 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Vít Horáček, Ph.D. 407 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D. 878 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 481 kB