velikost textu

Institut státního občanství Rakouské republiky

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Institut státního občanství Rakouské republiky
Název v angličtině:
The institute of the citizenship of the Republic of Austria
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Lucie Nováková
Vedoucí:
JUDr. Věra Jirásková, CSc.
Oponent:
JUDr. PhDr. Petr Mlsna, Ph.D.
Id práce:
179415
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra ústavního práva (22-KUP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
25. 10. 2017
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Rakouská republika rakouské občanství státní občanství nabývání státního občanství pozbývání státního občanství udělení občanství na žádost
Klíčová slova v angličtině:
the Republic of Austria Austrian citizenship state citizenship naturalization denaturalization naturalization by application
Abstrakt:
Abstrakt Název diplomové práce: Institut státního občanství Rakouské republiky Státní občanství je často definováno jako status osoby, která je podle práva daného státu uznána za jeho člena. Tento status je většinou spojen s určitými právy a privilegii, stejně tak jako s jim odpovídajícími povinnosti, které náleží pouze občanům. Tato diplomová práce se zaměřuje na detailní analýzu platné právní úpravy rakouského státního občanství a na její kritické zhodnocení. Cílem je zodpovědět na otázky, zda je nyní platná úprava stále aktuální a zda by nebylo vhodné upravit určité oblasti jiným či vhodnějším způsobem. V úvodní části této práce je vysvětlen pojem státního občanství a dalších příbuzných institutů. Zmíněny jsou také vedoucí principy úpravy rakouské příslušnosti, strukturované dle jejich důležitosti v souladu s rakouskou právní naukou. Dále jsou představeny prameny rakouské právní úpravy - nejdůležitější mezinárodní smlouvy, úprava v právu Evropské unie a v rakouské ústavě. Největší důraz je však kladen na platný zákon o rakouském státním občanství, který obsahuje mnoho informací vztahujících se k této práci. Dále jsou obecně popsány způsoby nabývání a pozbývání rakouské příslušnosti. Hlavním tématem práce je však nabytí státního občanství na žádost, a proto je daná oblast popsána velmi detailně. V této části jsou vyjmenovány podmínky, které musí být splněny, aby mohlo být žádosti vyhověno. Na tomto místě je také nutné zdůraznit, že rakouský zákon je v těchto ohledech vcelku přísný a splnění daných podmínek může být tudíž relativně obtížné. Ale i v této striktní úpravě existují určité případy, ve kterých je možné získat občanství za zjednodušených podmínek. Některé osoby mají také na udělení příslušnosti právní nárok. Další kapitola je věnována správnímu řízení o udělení občanství a zahrnuje jednak úpravu obecné příslušnosti správních úřadů a způsobu vedení řízení, ale i právní ochranu žadatele, druhy evidence občanů a správní přestupky v této oblasti. Pro lepší porozumění výkladu zákona o rakouském státním občanství jsou v práci uvedena i důležitá soudní rozhodnutí, vztahující se k danému tématu. Závěrečná část této práce se zabývá kritickým zhodnocením rakouské právní úpravy, opět především ve vztahu k nabytí státní příslušnosti na žádost. Některé principy, například obecná nepřípustnost dvojího státního občanství, jsou dle mého názoru již trochu staromódní a již neodpovídají současné situaci a aktuálním společenským požadavkům. Kritizována byla také další ustanovení zákona, například velmi dlouhá požadovaná doba pobytu či finanční nákladnost řízení. Na závěr této diplomové práce je nutno říci, že rakouská právní úprava je obecně vzato moderní a povětšinou uspokojivá. I přesto by ale v některých případech bylo žádoucí pozměnit určitá ustanovení či právní principy.
Abstract v angličtině:
Abstract Thesis title: The institute of the citizenship of the Republic of Austria Citizenship is often defined as a status of a person, who is recognised under the law as being a legal member of a sovereign state. This status is usually connected with certain rights and privileges, along with corresponding duties, which belong to the citizens only. This master thesis aims to give a detailed analyse of the valid legislation of Austrian citizenship and to evaluate it critically. The main goal of the thesis is to answer the questions, whether the nowadays valid regulation is still actual and whether it would not be better to regulate certain issues in a different or more suitable way. In the introduction of this thesis the term citizenship and the related key concepts are explained. Mentioned are also the leading principles of the regulation of the Austrian citizenship, structured by their importance according to the Austrian legal literature. Introduced are also the sources of Austrian law - the significant international treaties and the regulation in the European Union and in the Austrian constitution. However, the main emphasis is put on the valid Austrian Citizenship Act, which contains large number of information related to this thesis. Described are also the ways of obtaining and losing the Austrian citizenship. The central topic of this thesis is however the naturalization by application and therefore the regulation of this field is described in detail. Various conditions have to be fulfilled in order to achieve a positive acceptation of the application. It is also important to emphasize, that the Austrian regulation is rather strict in this way and thus it might be quite demanding to meet the requirements. But even in this stringent legislation exist certain ways to obtain the citizenship in a simplified form. Some persons also possess a legal claim to be granted the citizenship. Another chapter is dedicated to the administrative proceedings for obtaining the citizenship, including the regulation of general jurisdiction of the authorities and the ways of leading the procedure, as well as the legal protection of the applicant, the means of evidence of the citizens and administrative delicts in this field. For better understanding of the interpretation of the Austrian Citizenship Act the most important judicial decisions related to the topic are enlightened as well. The very last part of this thesis deals with the critical evaluation of the Austrian regulation, again especially in relation to obtaining the citizenship via application. Several principles, for instance the general rejection of dual citizenship, appear to be outdated and not to meet the requirements of a modern state and the current socio-political environment. Furthermore some of the provisions of the statute, e.g. the demanded long period of stay in Austria or the financial expensiveness of the administrative proceedings, are also subject to criticism. The thesis comes to the general conclusion that the Austrian regulation overall is rather modern and satisfactory in most aspects. But in order to adapt to the current environment, it would be advisable to reform some provisions and principles.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Lucie Nováková 1.58 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Lucie Nováková 803 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Lucie Nováková 192 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Lucie Nováková 93 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Věra Jirásková, CSc. 54 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. PhDr. Petr Mlsna, Ph.D. 42 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc. 152 kB