velikost textu

Z volnočasové aktivity e-sportem: Postoj hráčů k profesionalizaci CS:GO

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Z volnočasové aktivity e-sportem: Postoj hráčů k profesionalizaci CS:GO
Název v angličtině:
Freetime Activity to E-sport: Players Stands Agains Professionalisation of CS:GO
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Ladislav Havrland
Vedoucí:
Dino Numerato
Oponent:
Mgr. Jakub Sedláček
Id práce:
179326
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra sociologie (23-KS)
Program studia:
Sociologie (B6703)
Obor studia:
Sociologie a sociální politika (SOSP)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
12. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Dobře (E)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
e-sport, sportizace, profesionalizace, odchod, hlas, loajalita,CS:GO, transformace
Klíčová slova v angličtině:
e-sport sportization, profesionalization, exit, voice, loyality, CS:GO, transformation
Abstrakt:
Abstrakt Tato práce se zaměřuje na profesionalizaci e-sportu, kdy sledujeme přechod hraní videoher na profesionální soutěžní úroveň. Práce je specifikována na prostředí videohry Counter-Strike: Global Offensive který je jednou z nejvýraznějších e-sportových disciplín co se týká počtu hráčů i dobou, kterou je amatérskými i profesionálními hráči hrána. V této práci je e-sport uchopen z hlediska profesionalizace volnočasového hraní videoher, kdy profesionalizace znamená nárůst počtu aktérů a jejich vzájemný vliv tvořící společenskou síť. Předmětem výzkumu je postoj hráčů k transformaci Counter-Strike Global Offensive, kdy možnosti, které možnosti reakcí, které hráči na tuto transformaci zvolí jsou ukotveny v teorii A. Hirschmana Exit, Voice and Loyalty, která je aplikována na profesionální prostředí Counter-Strike Global Offensive. Výzkumná data pro tuto práci tvoří analýza polostrukturovaných rozhovorů s profesionálními hráči CS:GO. Východiska práce jsou širší kontext postojů profesionálníhc hráčů a zvolení jejich strategie v reakci na profesionalizaci CS:GO.
Abstract v angličtině:
Abstract This work focuses on the professionalisation of e-sport, where we watch the transition of playing video games to a professional competitive level. The work is specified in the Counter- Strike video game environment: Global Offensive, which is one of the most eminent e-sport disciplines in terms of number of players and time played by both amateur and professional players. In this work, e-sport is grasped in terms of the professionalization of free-time video game play, where professionalisation means an increase in the number of actors and their mutual influence forming the social network. The subject of the research is the attitude of players to transform the Counter-Strike Global Offensive, where the possibilities of the reactions that the players will choose for this transformation are grounded in A. Hirschman's Exit, Voice and Loyalty theory, which is applied to the Counter-Strike Global Offensive . The research data for this work is analyzed by semi-structured interviews with professional CS players: GO. The starting point of the work is the wider context of the attitudes of professional players and the choice of their strategy in response to the professionalisation of CS: GO.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Ladislav Havrland 875 kB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Ladislav Havrland 463 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Ladislav Havrland 119 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Ladislav Havrland 76 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Dino Numerato 516 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Jakub Sedláček 460 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Jakub Grygar, Ph.D. 152 kB