velikost textu

Príprava povrchu Si(110)-Tl pre depozíciu organických molekúl

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Príprava povrchu Si(110)-Tl pre depozíciu organických molekúl
Název v češtině:
Příprava povrchu Si(110)-Tl pro depozici organických molekul
Název v angličtině:
Preparation of the Si(110)-Tl surface for deposition of organic molecules
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Peter Slezák
Vedoucí:
RNDr. Pavel Kocán, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Petr Zimmermann
Id práce:
179310
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP)
Program studia:
Fyzika (B1701)
Obor studia:
Obecná fyzika (FOF)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
26. 6. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Slovenština
Klíčová slova:
STM, Si(110), Tl, 16x2, 1x1, ftalocyaniny
Klíčová slova v angličtině:
STM, Si(110), Tl, 16x2, 1x1, phthalocyanines
Abstrakt:
Abstrakt: Táto bakalárska práca sa zaoberá tvorbou anizotropného povrchu Si(110)-Tl, ktorý ďalej bude slúžiť ako substrát pre depozíciu organických molekúl ftalocyaninov medi. Cieľom bolo identifikovať relevantné parametre prípravy a optimalizovať výrobný proces povrchu Si(110) s rekonštrukciou (16x2), nájsť najlepšie parametre pre depozíciu tália na tento povrch tak, aby vznikol povrch Si(110)-Tl s rekonštrukciou (1x1) a otestovať vhodnosť tohto výsledného povrchu ako substrát pre ďalšiu depozíciu organických molekúl. V rámci práce je popísaná aparatúra použitá pri meraniach, sú popísané jednotlivé meracie postupy a tiež fyzikálne princípy spojené s prevádzkou STM.
Abstract v angličtině:
Abstract: This bachelor thesis deals with the formation of an anisotropic surface Si (110) -Tl, which will serve as a substrate for the deposition of organic molecules of copper phthalocyanines. The aim was to identify relevant preparation parameters and optimize the producting process of surface Si (110) with the reconstruction (16x2), to find the best parameters for deposition of thallium on this surface so as to produce a surface Si (110) -Tl with reconstruction (1x1) and test the suitability of this surface as a substrate for further deposition of organic molecules. In the course of the work, the apparatus used for measurements is described, the individual measurement procedures and the physical principles associated with STM operation are also described.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Peter Slezák 4.43 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Peter Slezák 249 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Peter Slezák 105 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Pavel Kocán, Ph.D. 45 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Petr Zimmermann 177 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Petr Malý, DrSc. 152 kB