velikost textu

Pilát v historii a teologii evangelií

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Pilát v historii a teologii evangelií
Název v angličtině:
Pilate in History and Theology of Gospels
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Ing. Bc. Jan Hon
Vedoucí:
Jan Roskovec, Th.D.
Oponent:
doc. Jiří Mrázek, Th.D.
Id práce:
179231
Fakulta:
Evangelická teologická fakulta (ETF)
Pracoviště:
Katedra Nového zákona (27-NZ)
Program studia:
Teologie (B6141)
Obor studia:
Evangelická teologie (EVT)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
12. 9. 2016
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře (C)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Ježíš, Pilát, velekněží, krédo, Apostolicum, ukřižování, utrpení
Klíčová slova v angličtině:
Jesus, Pilate, Creed, Apostolicum, crucifixion, passion
Abstrakt:
Apoštolské vyznání, krédo, říká: trpěl pod Pontským Pilátem. Taková formulace se dá vyložit jednak jako časové určení – trpěl za časů Pontského Piláta. V češtině i v latině ale vyzní i tak, že trpěl jeho přičiněním a z jeho vůle. Krédo se vůbec nezmiňuje o veleknězi Kaifášovi, radě, zradě. Někteří lidé, křesťané i nepokřtění soudí, že by formulace měla vyznít víc jako časové určení, neboť za Ježíšovo utrpení nesou odpovědnost a jsou jím vinny židovské autority jeho doby. Takové přesvědčení vychází s evangelijního líčení Ježíšova soudního procesu, dávajícího obraz Piláta slitovného, který se snaží Ježíše zachránit. Veškerou vinu za Ježíšovo ukřižování připisuje židovské reprezentaci: velekněžím, zákoníkům, starším a celé radě. Je známo, že takový obraz soudního jednání jak před římským místodržitelem, tak před jeruzalémskou radou neodpovídá poznatkům z mimobiblických zdrojů. Práce o tom podává stručn přehled. Dále tato práce také ukazuje, že k Pilátově odpovědnosti, ba vině, lze dospět čistě s použitím biblických textů. Ježíš trpěl pod Pontským Pilátem v plném významovém rozsahu rčení „trpět pod“. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract v angličtině:
Summary Pilate in History and Theology of the Gospels, Jan Hon The Apostles’ Creed or simply „Creed“ says: „suffered under Pontius Pilate“. Such formulation can be interpreted once as timestamp – he suffered in the time of Pontius Pilate. In Czech, but also in Latin it also sounds, that he suffered by his endeavour and by his will. The creed does not mention the high priest Caiaphas, the council (Sanhedrin) or the betrayal. Some people, Christians or non-Christians think the formulation could appear more like a time stamp because the Jewish authorities of his time are responsible and guilty for Jesus’ passion. Such confidence is based on the Gospel narrative that presents Jesus’ trial as showing a picture of a compassionate Pilate who efforts to rescue Jesus. It only blames the high priests, the scribes and the council for Jesus’ crucifixion. It is known, that such picture of the trial at the Roman governor as well as at council does comply with the reality known from non- biblical sources. This composition gives a short overview of this. It also shows, that Pilate’s guilt can be proven purely from the biblical text. Jesus suffered under Pontius Pilate and the phrase „suffered under” should be understood in full extend of meanings.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Ing. Bc. Jan Hon 1.02 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Ing. Bc. Jan Hon 152 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Ing. Bc. Jan Hon 69 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Jan Roskovec, Th.D. 161 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. Jiří Mrázek, Th.D. 67 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 596 kB