velikost textu

Pořízení pro případ smrti

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Pořízení pro případ smrti
Název v angličtině:
Disposition mortis causa
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Eva Kučerová
Oponenti:
JUDr. Petr Šustek, Ph.D.
JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D.
Id práce:
179207
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
2. 5. 2017
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
pořízení pro případ smrti, závěť, dědická smlouva, odkaz
Klíčová slova v angličtině:
disposition mortis causa, testament, inheritance contract, legacy
Abstrakt:
Abstrakt v českém jazyce Tématem této práce je pořízení pro případ smrti. Dědické právo je velmi důležitou součástí právního řádu, bez něj by nebyl zajištěn přechod práv a povinností ze zůstavitele na jeho právní nástupce a společně s tím by nebylo dosaženo zachování hodnot, které zůstavitel za celý život nashromáždil. Práce se skládá z devíti hlavních částí. V první části je obecně nastíněn pojem dědické právo a pořízení pro případ smrti. Vlastně je zde popsáno to, o čem bude celá práce pojednávat. V druhé části je pojednáno o závěti. Jde o nejčastější pořízení pro případ smrti, i když není nejsilnější. Práce obsahuje podrobný popis všech forem závěti a jejího obsahu. Třetí část obsahuje informace týkající se dovětku. V čtvrté části je upraveno nejsilnější pořízení pro případ smrti, a to dědická smlouva. Dědická smlouva není v našem právním řádu novinkou, byla obsažena již v Obecném občanském zákoníku z roku 1811. V páté části je popsána problematika odkazu. Odkaz sice není pořízením pro případ smrti, ale silně s ním souvisí, jelikož pořízení odkazu je činěno právě prostřednictvím pořízení pro případ smrti. Šestá část obsahuje práva nepominutelných dědiců a sedmá možnost právě tyto nepominutelné dědice vydědit. Potomky zůstavitele lze vydědit jen ze zákonem taxativně vymezených důvodů. V osmé části je jen okrajově popsána problematika dědického práva s cizím prvkem, tedy pokud jde o dědění v případě osoby s jiným státním občanstvím nebo pokud jde o majetek nacházející se mimo území České republiky. Poslední kapitolou je tzv. exkurz do dědického práva okolních zemí. Zde jsem se snažila stručně nastínit, jak k úpravě dědického práva přistupují v okolních zemích, tedy na Slovensku, v Německu, v Rakousku a v Polsku. Cílem této práce je co nejvíce přiblížit problematiku pořízení pro případ smrti a nastínit některé problémy, které při výkladu těchto ustanovení občanského zákoníku mohou vznikat.
Abstract v angličtině:
Abstrakt v anglickém jazyce The theme of this thesis is the disposition mortis causa which is part of the inheritance law. Inheritance law is a very important part of the legal order, without which the transfer of testator´s rights and obligations from a testators to their legal successor and it consequently it would not be achieved the preservation of values that the deceased had accumulated over a lifetime. The thesis consists of nine parts. The first part outlines the general concept of the right of inheritance and disposition mortis causa. In fact, there is described what the whole thesis deals with. The second part deals with testaments. It is the most common form of dispositions mortis causa, though not the strongest. The thesis includes a detailed description of all forms of testaments and its contents. The third section contains information relating to the testamentary clause on legacy. In the fourth part the strongest disposition mortis causa, inheritance contract is adapted. Inheritance contract is not new to our legal system; it was already included in the General Civil Code of 1811. The fifth section describes the issue of the legacy. Although legacy is not officially taken as the disposition mortis causa, but it is strongly related through the disposition mortis causa. The sixth part contains rights of forced heirs and the seventh part the possibility to disinherit a forced heir. Descendants of the testator may be disinherited only by grounds exhaustively defined by law. In the eighth part marginally described the issue of inheritance law with a foreign element, namely in terms of inheritance in the case of a person with a different nationality or with respect to assets located outside the territory of the Czech Republic. The last chapter is an excursion into the inheritance rights of neighboring countries. In this section I try to briefly outline how is the attitude of neighboring countries, namely the Slovak Republic, Germany, Austria and Poland. The aim of this thesis is to bring the issue of disposition mortis causa closer and to outline some other issues that the interpretation of the provisions of the Civil Code may arise.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Eva Kučerová 699 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Eva Kučerová 25 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Eva Kučerová 9 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Petr Šustek, Ph.D. 359 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D. 210 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 157 kB