velikost textu

Nové trendy v mezinárodní obchodní arbitráži

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Nové trendy v mezinárodní obchodní arbitráži
Název v angličtině:
New trends in international commercial arbitration
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Lukáš Jakoubek
Oponenti:
JUDr. Bc. Jan Brodec, LL.M., Ph.D.
JUDr. Mgr. Magdalena Pfeiffer, Ph.D.
Id práce:
179168
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
31. 1. 2017
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Mezinárodní obchodní arbitráž, Transparentnost, Financování třetích stran
Klíčová slova v angličtině:
International commercial arbitration, Transparency, Third-party funding
Abstrakt:
Abstrakt Tato práce se zabývá nejnovějšími trendy v mezinárodní obchodní arbitráži. Konkrétně se blíže zaměřuje na transparentnost mezinárodních investičních arbitráží a financování třetích stran v mezinárodní obchodní arbitráži. Cílem práce je poskytnout ucelený výklad postupného vývoje zmíněných trendů a zároveň přiblížit potencionálnímu českému čtenáři aktuální otázky mezinárodní arbitráže čerpající zejména ze zahraničních zdrojů. Práce je rozdělena do 3 kapitol. První kapitola se věnuje obecnému vymezení postavení rozhodčího řízení v systému řešení sporů a poskytuje jeho základní srovnání s mezinárodní rozhodčím řízením. Současně nabízí pohled na výhody a nevýhody tohoto typu řízení a na závěr pojednává o zásadách důvěrnosti a neveřejnosti rozhodčího řízení. Druhá kapitola se dělí na dvě hlavní části. První z nich je zaměřena na definování klíčových pojmů specifické úpravy mezinárodní investiční arbitráže, včetně různých režimů zacházení s mezinárodními investicemi za účelem jejich ochrany. Dále obsahuje podrobný popis nejvýznamnějších pramenů práva mezinárodních investic a blíže rozebírá způsoby řešení investičních sporů. Druhá část druhé kapitoly poskytuje podrobný rozbor sílícího trendu transparentnosti mezinárodních investičních arbitráží v kontextu tzv. Pravidel transparentnosti a Mauricijské úmluvy o transparentnosti z roku 2014, resp. 2015. Třetí kapitola se soustředí na financování třetích stran v mezinárodní obchodní arbitráži. Pojednává o struktuře i typech spolupráce aktérů přispěvatelských vztahů, přednostech a nedostatcích externího financování sporů i postupném vývoji tohoto fenoménu. Podrobněji se zabývá otázkami etiky, možného střetu zájmů, nezávislosti rozhodců, důvěrnosti a povinnosti k náhradě nákladů řízení. Současně přináší náměty pro možnou budoucí regulaci tohoto odvětví. Obě stěžejní kapitoly obsahují na konci dílčí závěry shrnující nejpalčivější otázky týkající se obou trendů a zamýšlení nad jejich možným řešením. Práce je poté zakončena závěrem hodnotícím oba trendy ve vzájemném vztahu, jejich současný stav i odhady jejich budoucího vývoje.
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis deals with the latest trends in international commercial arbitration. Specifically, it focuses on transparency in international investment arbitration and third-party funding in international commercial arbitration. The objective of this thesis is to provide a comprehensive interpretation of a gradual development of these trends and to also give potential Czech readers an idea about present hot topics in international arbitration coming mostly from foreign sources of bibliography. The thesis is divided into three chapters. The first chapter dedicates itself to defining arbitration in the context of various dispute resolution methods and provides its basic comparison to international arbitration. At the same time, it offers an insight into the advantages and disadvantages of this type of dispute resolution and it discusses the principles of confidentiality and privacy of arbitration proceedings. The second chapter is divided into two main parts. The first one is focused on defining key terms of the specific area of international investment arbitration, including different regimes of treatment of international investments in order to protect them. It also includes a detailed description of the most important sources of international investment law and further discusses ways to resolve investment disputes. The second part of the chapter provides a detailed analysis of the growing trend of transparency in international investment arbitration in the context of the so- called Rules on Transparency (2014) and Mauritius Convention on Transparency (2015). The third chapter focuses on third-party funding in international commercial arbitration. It discusses the structure and types of a funding relationship, strengths and weaknesses of external funding of disputes and the gradual development of this phenomenon. It further deals with issues of ethics, potential conflicts of interest, independence of arbitrators, confidentiality and costs of the arbitration proceedings. At the same time it provides suggestions for possible future regulation of the sector. At the end of both central chapters there is a partial conclusion summarizing the most pressing issues concerning the respective trend and reflecting upon their possible solutions. The thesis ends with a conclusion evaluating both trends through their mutual relation as well as describing their current status quo and projecting their future development.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Lukáš Jakoubek 1.23 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Lukáš Jakoubek 57 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Lukáš Jakoubek 54 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Bc. Jan Brodec, LL.M., Ph.D. 277 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Mgr. Magdalena Pfeiffer, Ph.D. 1.41 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 150 kB