text size

Neplatné rozvázání pracovního poměru

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
Neplatné rozvázání pracovního poměru
Titile (in english):
Invalid termination of an employment relationship
Type:
Rigorosum thesis
Author:
JUDr. Jiří Fišera
Supervisor:
JUDr. Jakub Morávek, Ph.D.
Opponent:
doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc.
Thesis Id:
179167
Faculty:
Faculty of Law (PF)
Department:
Department of Labor Law and Social Security Law (22-KPP)
Study programm:
Law and Jurisprudence (M6805)
Study branch:
Law (6835)
Degree granted:
JUDr.
Defence date:
06/09/2017
Defence result:
Pass
Language:
Czech
Keywords (in czech):
neplatné právní jednání,zdánlivé právní jednání,neplatné rozvázání pracovního poměru,náhrada mzdy
Keywords:
invalid juridical act,putative juridical act,invalid termination of an employment relationship,compensatory wage
Abstract (in czech):
Abstrakt Jak název napovídá, je tato práce zaměřena především na problematiku neplatného rozvázání pracovního poměru. Cílem je odpovědět na otázky, které do oblasti vad právních jednání směřujících ke skončení pracovního poměru přinesla rekodifikace českého soukromého práva provedená zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Občanský zákoník jako lex generalis přinesl do českého právního řádu výslovnou úpravu nejen neplatnosti právních jednání, ale i jejich zdánlivosti. Toto rozlišení následků vad právních jednání se samozřejmě musí projevit rovněž v oblasti rozvázání pracovního poměru. Stěžejní část této práce proto představují popis a analýza vad právních jednání obecně a jejich specifik při rozvazování pracovního poměru. Další neméně důležitou částí je rozbor procesněprávních souvislostí spojených s uplatněním neplatnosti a zdánlivosti právních jednání směřujících ke skončení pracovního poměru v soudním řízení. Tato práce podává ucelený pohled na instituty neplatného a zdánlivého rozvázání pracovního poměru v kontextu aplikovatelné judikatury soudů, a to i prostřednictvím popisu některých praktických situací, k nimž může při rozvazování pracovního poměru docházet.
Abstract:
Abstract As the title already suggests, this rigorous thesis is focused on the invalid termination of an employment. The aim is to answer questions of legal defects of the juridical act leading to the termination of an employment relationship which are concerned with the recodification of the Czech private law made by the Act no. 89/2012 Coll., the Civil Code. The Civil Code as a lex generalis brought into the Czech legal order expressly provisions not only about invalid juridical acts, but also about putative juridical acts. These distinguishing consequences of defects of any juridical acts must be reflected in the matter of the termination of an employment relationship. The crucial part of this rigorous thesis is therefore a description and analysis of defects of juridical acts in general and their specifics when terminating an employment relationship. Another equally important part is the analysis of the procedural context associated with the claiming for invalid or putative juridical acts aimed at termination of an employment relationship in the civil proceedings. This rigorous thesis provides a comprehensive view of the institutes of invalid and putative termination of an employment relationship in the context of applicable judicial decisions and even through a description of some practical situations that may occur when terminating an employment relationship.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis JUDr. Jiří Fišera 1.14 MB
Download Abstract in czech JUDr. Jiří Fišera 68 kB
Download Abstract in english JUDr. Jiří Fišera 6 kB
Download Supervisor's review JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. 108 kB
Download Opponent's review doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc. 283 kB
Download Defence's report 163 kB