velikost textu

Neplatné rozvázání pracovního poměru

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Neplatné rozvázání pracovního poměru
Název v angličtině:
Invalid termination of an employment relationship
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Jiří Fišera
Vedoucí:
JUDr. Jakub Morávek, Ph.D.
Oponent:
doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc.
Id práce:
179167
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
6. 9. 2017
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
neplatné právní jednání,zdánlivé právní jednání,neplatné rozvázání pracovního poměru,náhrada mzdy
Klíčová slova v angličtině:
invalid juridical act,putative juridical act,invalid termination of an employment relationship,compensatory wage
Abstrakt:
Abstrakt Jak název napovídá, je tato práce zaměřena především na problematiku neplatného rozvázání pracovního poměru. Cílem je odpovědět na otázky, které do oblasti vad právních jednání směřujících ke skončení pracovního poměru přinesla rekodifikace českého soukromého práva provedená zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Občanský zákoník jako lex generalis přinesl do českého právního řádu výslovnou úpravu nejen neplatnosti právních jednání, ale i jejich zdánlivosti. Toto rozlišení následků vad právních jednání se samozřejmě musí projevit rovněž v oblasti rozvázání pracovního poměru. Stěžejní část této práce proto představují popis a analýza vad právních jednání obecně a jejich specifik při rozvazování pracovního poměru. Další neméně důležitou částí je rozbor procesněprávních souvislostí spojených s uplatněním neplatnosti a zdánlivosti právních jednání směřujících ke skončení pracovního poměru v soudním řízení. Tato práce podává ucelený pohled na instituty neplatného a zdánlivého rozvázání pracovního poměru v kontextu aplikovatelné judikatury soudů, a to i prostřednictvím popisu některých praktických situací, k nimž může při rozvazování pracovního poměru docházet.
Abstract v angličtině:
Abstract As the title already suggests, this rigorous thesis is focused on the invalid termination of an employment. The aim is to answer questions of legal defects of the juridical act leading to the termination of an employment relationship which are concerned with the recodification of the Czech private law made by the Act no. 89/2012 Coll., the Civil Code. The Civil Code as a lex generalis brought into the Czech legal order expressly provisions not only about invalid juridical acts, but also about putative juridical acts. These distinguishing consequences of defects of any juridical acts must be reflected in the matter of the termination of an employment relationship. The crucial part of this rigorous thesis is therefore a description and analysis of defects of juridical acts in general and their specifics when terminating an employment relationship. Another equally important part is the analysis of the procedural context associated with the claiming for invalid or putative juridical acts aimed at termination of an employment relationship in the civil proceedings. This rigorous thesis provides a comprehensive view of the institutes of invalid and putative termination of an employment relationship in the context of applicable judicial decisions and even through a description of some practical situations that may occur when terminating an employment relationship.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Jiří Fišera 1.14 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Jiří Fišera 68 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Jiří Fišera 6 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. 108 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc. 283 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 163 kB