velikost textu

Právní postavení pozůstalého manžela

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Právní postavení pozůstalého manžela
Název v angličtině:
Legal status of a surviving spouse
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Martina Sáblíková
Vedoucí:
prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc.
Oponent:
JUDr. MUDr. Alexandr Thöndel, Ph.D.
Id práce:
179161
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
14. 3. 2018
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
manžel, smrt, dědic
Klíčová slova v angličtině:
spouse, death, heir
Abstrakt:
Právní postavení pozůstalého manžela Abstrakt Tématem rigorózní práce je právní postavení pozůstalého manžela. V úvodu této práce jsem se zaměřila na smrt manžela, kterou se stává druhý manžel manželem pozůstalým. V rámci této kapitoly jsem přihlédla jak k hmotně-právním, tak k procesně- právním aspektům právní úpravy, tedy k dokazování smrti, včetně řízení o určení data smrti, ale i k domněnce smrti, včetně nezvěstnosti. Pokusila jsem se pak poukázat na problematiku určování data smrti, spojenou s dědickým právem. V rámci druhé kapitoly věnující se postavení pozůstalého manžela z hlediska dědického práva jsem se zaměřila na dědické právo jako takové, včetně dědické nezpůsobilosti a svéprávnosti. V rámci tohoto tématu jsem se pokusila rozebrat postavení pozůstalého manžela jako zákonného dědice (jeho postavení v rámci první a druhé dědické třídy), na manžela jakožto nezpůsobilého dědice, též jako dědice závětního a nakonec jako dědice z dědické smlouvy. Snažila jsem se též zamyslet nad otázkou, proč není v právní úpravě České republiky považován pozůstalý manžel za dědice nepominutelného, ačkoli v jiných právních úpravách manžel nepominutelným dědicem je. Další kapitola se zabývala postavením pozůstalého manžela z hlediska společného jmění manželů. Zprvu bylo nutné vymezit pojem společného jmění manželů, jakož i druhy režimů společného jmění manželů v České republice. V rámci této kapitoly jsem se zaměřila dále na důsledky spojené se smrtí jednoho z manželů, tedy na zánik společného jmění manželů a vypořádání společného manželů, ale i na specifické situace s tím související, včetně pozůstalostního řízení. Konečně poslední kapitola se zabývala zabezpečením pozůstalého manžela, kdy byla zejména zohledněna právní úprava v zákoně č. 89/2012 Sb., občanském zákoníku, který přinesl do právní úpravy nové typy zabezpečení, které mají za cíl posílit postavení pozůstalého manžela. Cílem této rigorózní práce bylo zhodnocení současné právní úpravy zabývající se tematikou právního postavení pozůstalého manžela, včetně vymezení určitých úskalí, která tato úprava skýtá. V rámci jednotlivých kapitol jsem se též pokusila stručnou komparaci současné právní úpravy a úpravy předešlé, jakž to i o komparaci právní úpravy České republiky a jiných zemí. Klíčová slova: manžel, smrt, dědic
Abstract v angličtině:
Legal status of a surviving spouse Abstract The topic of my dissertation is legal status of a surviving spouse. In the introductory of this thesis I concentrated on the death of a spouse whereby the other spouse becomes the surviving spouse. Within this chapter I took into account substantive-law aspects, as well as procedural-law aspects of legal regulation, that means proving death, including proceedings to determine date of death, but also presumption of death, including declaration of death of a missing person. Then, I tried to point out the issue of determining the date of death relating to law of succession. Within the second chapter devoted to the status of a surviving spouse in terms of law of succession, I have focused on law of inheritance as such, including legal capacity and incapacity to inherit. Within this topic I tried to analyse the status of the surviving spouse as a statutory heir (his/her position as the heir of the first and second degree), the spouse as an incompetent heir, also as a testamentary heir, and finally as an heir subject to an inheritance contract. I also tried to think about the question why in the law of the Czech Republic the surviving spouse is not considered as the forced heir, while in other jurisdictions a spouse is a forced heir. Another chapter deals with the status of a surviving spouse in view of community property of spouses. Firstly, it was necessary to define the concept of community property, as well as other property regimes of spouses in the Czech Republic. Within this chapter I focused further to consequences related to the death of one of the spouses, that means when the community property extinct, and settlement of community property, but also to relating specific situations, including inheritance proceedings. Finally, the last chapter deals with the security of a surviving spouse, in particular taking into account Act No. 89/2012 Sb., the Civil Code, which brought into the legal regulation new types of security, aim of which is to strengthen the position of the surviving spouse. The purpose of this dissertation was evaluation of current legal regulation dealing with the topic of legal status of a surviving spouse, including definitions of associated pitfalls. In single chapters I have also attempted a brief comparison of the current legislation and the previous one, as well as comparison of Czech legal rules and legislation of other countries. Key words: spouse, death, heir
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Martina Sáblíková 562 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Martina Sáblíková 45 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Martina Sáblíková 6 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc. 99 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. MUDr. Alexandr Thöndel, Ph.D. 232 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 171 kB