velikost textu

Rozhodčí nález jako exekuční titul

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Rozhodčí nález jako exekuční titul
Název v angličtině:
Arbitral award as an execution title
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Barbora Schmidtová
Vedoucí:
doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Dita Frintová, Ph.D.
Id práce:
179160
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
6. 12. 2018
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
rozhodčí smlouva, rozhodčí nález, exekuční titul
Klíčová slova v angličtině:
arbitration agreement, arbitral decision, execution title
Abstrakt:
Abstrakt Téma rigorózní práce jsem vybrala z důvodu jeho aktuálnosti. Rozhodčí nálezy dnes patří mezi nejproblémovější exekuční tituly, jejichž exekuce často končí zastavením. Judikatura zabývající se platností uzavřených rozhodčích doložek a vykonatelností rozhodčích nálezů prošla bouřlivým vývojem. I přes legislativní změny reagující na problematické situace nastalé v praxi, není stále řada otázek vyjasněna. Rozhodovací praxe soudů není v mnoha případech jednotná. Právní jistota účastníků rozhodčího, potažmo exekučního řízení není zachována a jejich legitimní očekávání nejsou vždy naplněna. Práce se zabývá především okolnostmi, jež mohou být při exekuci rozhodčích nálezů důvodem pro zamítnutí exekučního návrhu nebo pro zastavení exekuce, konkrétně vadami při doručování rozhodčího nálezu, netransparentním výběrem rozhodce, rozporem s dobrými mravy, v případě spotřebitelských sporů nerovnováhou v právech a povinnostech stran a absencí použití poučovací povinnosti v rozhodčím řízení. Rovněž se věnuje postupu exekučního soudu při přezkumu rozhodčího nálezu, resp. rozhodčí doložky v exekučním řízení, problematice hrazení nákladů řízení při zastavení exekuce, postupu věřitele po zamítnutí exekučního návrhu nebo po zastavení exekuce včetně otázky možného promlčení věřitelova nároku. Cílem této práce je seznámit čtenáře s častými problémy, jež se při exekuci rozhodčích nálezů objevují a jejich možným řešením, popř. správným postupem při jejich řešení v různých fázích řízení, a to v souladu s aktuální judikaturou zejména vrcholných soudů. Práce je rozdělena mimo úvodu a závěru do tří kapitol. První kapitola je věnována obecnému výkladu o rozhodčím a exekučním řízení, druhá kapitola je již zaměřena na rozhodčí nález jako exekuční titul a třetí (nejrozsáhlejší) kapitola pojednává o nejčastějších problémech při exekuci rozhodčích nálezů.
Abstract v angličtině:
Abstract I chose the subject of this thesis because of its recency. The arbitration decisions belong among the most problematic execution titles, whose execution often end up being discontinued. The case law dealing with the validity of the arbitration clauses and the enforcement of the arbitration decisions has undergone dramatic developments. Despite legislative changes responding to the problematic situations which have been happening in practice, there are still many issues that need to be clarified. The judicial practice of the courts is not unified in many cases. The legal certainty of the participants of the arbitration and execution proceedings is impaired and their legitimate expectations are not always met. The thesis concerns primarily with the circumstances that may lead to dismissal of the execution order or to the suspension of the execution proceeding, in particular, these circumstances are errors in the delivery of the arbitration decision, non-transparent selection of the arbitrator, incompatibility with good morals, in the case of consumer disputes the imbalance in the rights and obligations of the parties and the absence of obligatory instructions in the arbitration proceedings. It also deals with the procedure of the execution court when reviewing the arbitration decision, resp. the arbitration clauses in the execution proceeding, the issue of costs of the proceeding when the execution is discontinued, the creditor’s procedure after the execution order is dismissed or after the execution is discontinued, including the question of possible limitation of the creditor’s claim. The aim of this thesis is to acquaint the reader with frequent problems that arise in connection with the execution of the arbitration decisions and their possible solution and with the correct way how to solve such problems according to the current case law of the (mainly) high courts in different stages of the proceedings. The thesis is divided into three chapters, not including the introduction and conclusion. The first chapter is dedicated to the general interpretation of the arbitration and execution proceedings, the second chapter focuses on the arbitration decision as an execution title and the third (most extensive) chapter deals with the most common problems in the execution of the arbitration decisions.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Barbora Schmidtová 1.92 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Barbora Schmidtová 175 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Barbora Schmidtová 172 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D. 184 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Dita Frintová, Ph.D. 111 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 163 kB