velikost textu

Citace v současné české malbě

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Citace v současné české malbě
Název v angličtině:
Apropriations in contemporary Czech painting
Typ:
Disertační práce
Autor:
Miroslava Kafková
Školitel:
doc. ak. mal. Ivan Špirk
Oponenti:
doc. PaedDr. Jan Slavík, CSc.
doc. Kateřina Dytrtová, Ph.D.
Id práce:
179120
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Program studia:
Specializace v pedagogice (P7507)
Obor studia:
Výtvarná výchova (XVV)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
21. 9. 2016
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
ABSTRAKT Disertační práce Citace v současné české malbě je založena na uměnovědných základech. Jejím cílem je analýza fenoménu citace. První část je analýzou odborné literatury. Téma je kontextualizováno v českém a světovém uměleckém prostředí. Představuje interpretaci zásadních uměleckých děl. Druhá, výzkumná část, je rozdělena do dvou bloků. První prezentuje kvalitativní výzkum založený na strukturovaných rozhovorech s otevřenými otázkami, které byly vedeny s malíři poznamenanými dobou totality. Článek v příloze ukazuje jeho užití a způsob zpracování. Druhá část se blíží fenomenologickému rozhovoru. Dotazováni byli tři malíři (Gerboc, Petrbok, Štech). Cílem je rekonstrukce zkušeností těchto malířů ve vztahu k citacím. Typologie citací vychází z jejich tvůrčí práce a následné klasifikace. Jednotlivé medailony jsou založeny na interpretaci uměleckých děl. Třetí část – didaktická – se zabývá otázkami vztahu současného umění a výtvarné výchovy, prezentuje příklady z praxe. Popisuje didaktickou transformaci učiva a praktické užití konceptové analýzy. KLÍČOVÁ SLOVA apropriace, citace, denotace, konotace, konceptová analýza, kontext, kvalitativní rozhovor, malba, výtvarná výchova 4
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The Thesis named Apropriations in contemporary Czech painting is based on art historical foundations. The aim is to analyze the phenomenon of quotation. The first part analyzes the scientific literature, the emphasis is on analytical branch. The topic is contextualised in Czech and international artistic environment. It represents a fundamental interpretation of artworks. The second part, the research is divided into two parts. The first presents a qualitative research based on structured interviews with open questions, which were conducted with painters stigmatized time of totalitarianism. Article in the appendix shows its use and method of processing. The second part is based on phenomenological interview. They were interviewed three painters (Gerboc, Petrbok, Stech). The aim is reconstuction experiences of these painters in relation to apropriations and classification of their creative intentions into typologies. Individual profiles are based on the interpretation of works of art. The third part – art education – examining the relationship of contemporary art and art education, presents practical examples. Describes the didactic curriculum transformation in the context of concept analysis. KEYWORDS appropriation, quotation, denotation, connotation, concept analysis, context, qualitative interview, painting, art education 5
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Miroslava Kafková 9.26 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Miroslava Kafková 214 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Miroslava Kafková 155 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PaedDr. Jan Slavík, CSc. 365 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. Kateřina Dytrtová, Ph.D. 428 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 424 kB