velikost textu

Vliv geopolitiky a konfliktu v Sýrii na status syrského Kurdistánu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vliv geopolitiky a konfliktu v Sýrii na status syrského Kurdistánu
Název v angličtině:
The impact of geopolitics and the Syrian conflict and status of the Syrian Kurdistan
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Josef Kolář
Vedoucí:
Mgr. Martin Riegl, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Michael Romancov, Ph.D.
Id práce:
179043
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra politologie (23-KP)
Program studia:
Politologie (B6701)
Obor studia:
Politologie a mezinárodní vztahy (PMV)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
28. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Neprospěl/a (F)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Sýrie, Kurdové, geopolitika, konflikt, YPG, Rojava
Klíčová slova v angličtině:
Syria, Kurds, geopolitics, conflict, YPG, Rojava
Abstrakt:
Anotace Tato bakalářská práce se zaměřuje na problematiku syrského Kurdistánu. Od stručné historie celého kurdského etnika a vývoje postavení Kurdů v Sýrii ve 20. století společně s kurdskými politickými stranami, zkoumá především vývoj pozice syrského Kurdistánu od propuknutí syrské občanské války v roce 2011. Klade důraz na zapojení syrských Kurdů a jejich podporovatelů do války, jejím cílem je analyzovat pozici Kurdů v konfliktu a popsat vztah velmocí k otázce syrského Kurdistánu po ukončení ozbrojených střetů. Práce si primárně klade za cíl propojit vývoj autonomie Rojavy s účastí Kurdů ve válce a proměnou síly jejich pozice na regionální i mezinárodní úrovni během války a po jejím konci.
Abstract v angličtině:
Annotation This bachelor thesis is focused on the matter of Syrian Kurdistan. Starting with brief history of the entire Kurdish ethnic group and the development of Kurdish status in Syria in the 20th century, along with Kurdish political parties, it explores the progress of Syrian Kurdistan’s since the outbreak of the Syrian Civil War in 2011. It emphasizes the involvement of Syrian Kurds and their supporters in the war, the purpose is to analyse the Kurdish position in the clash and to describe the relationship of the superpowers to the question of Syrian Kurdistan after the end of the conflict. The thesis primarily aims at linking the development of Rojava’s autonomy with Kurdish participation in the war and transformation the strength of their position at the regional and international level during and after the war.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Josef Kolář 686 kB
Stáhnout Příloha k práci Josef Kolář 2.48 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Josef Kolář 81 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Josef Kolář 83 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Martin Riegl, Ph.D. 7.44 MB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Michael Romancov, Ph.D. 646 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby RNDr Jan Kofroň, Ph.D. 152 kB