velikost textu

Proměna obrazu městského prostoru ve fotografiích z oblastí teroristických útoků na síti Instagram

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Proměna obrazu městského prostoru ve fotografiích z oblastí teroristických útoků na síti Instagram
Název v angličtině:
The transformation of urban space in Instagram photographs of areas associated with terrorist attacks
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Eliška Morochovičová
Vedoucí:
Mgr. Michaela Buchtová
Oponent:
Ing. Petr Koubský, CSc.
Konzultant:
Mgr. Josef Šlerka
Id práce:
178999
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav informačních studií - studia nových médií (21-UISKNM)
Program studia:
Informační studia a knihovnictví (N7201)
Obor studia:
Studia nových médií (SNM)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
18. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Instagram|fotografie|sociální sítě|teroristické útoky|městský prostor|paměť
Klíčová slova v angličtině:
Instagram|photography|social networks|terrorist attacks|urban space|memory
Abstrakt:
Abstrakt Tématem této diplomové práce je vliv teroristických útoků na obsah sociální sítě Instagram sdílený v bezprostředním okolí míst událostí. Zejména se zaměřuje na téma proměny obrazu městského prostoru v okolí pařížského hudebního klubu Bataclan v důsledku útoků v listopadu roku 2015. Metodou obsahové analýzy uživatelských fotografií a s využitím teoretických východisek oborů teorie fotografie, vizuálních studií a studií paměti je zjišťováno, jaký obraz utvářejí sdílené fotografie o daném místě v době před útoky, v jejich průběhu a po nich. Hlavním závěrem, který tato analýza přináší, je, že teroristické útoky jako téma významně vstupují do instagramového obsahu, avšak pouze krátkodobě – jejich podíl na obsahu se v průběhu šesti měsíců postupně zmenšuje. Práce dále předkládá srovnávací obsahovou analýzu obsahů sdílených v době útoků v Paříži v roce 2015 a v Bruselu v roce 2016, jejímž cílem je odhalit podobnosti a odlišnosti instagramových obrazů útoků. Tato analýza především potvrzuje výraznou podobnost obsahů ze zkoumaných lokalit, ale na detailnější úrovni zároveň poukazuje na jejich lokální specifika jako různou podobu komunikace pomocí sdílených hesel a symbolů.
Abstract v angličtině:
Abstract This diploma thesis deals with the influence of terrorist attacks on Instagram content that is shared in the immediate surroundings of locations where the attacks took place. Its primary focus is the transformation of the image of urban space near the Bataclan music club in Paris as a result of terrorist attacks in November, 2015. Using the visual content analysis of user photographs and the theoretical background of the theory of photography, visual studies and memory studies, the author investigates what image of the given place is created by shared photographs in the time before, during and after the attacks. The main conclusion is that terrorist attacks have a significant impact on the Instagram content, but it is rather short-term and their ratio of content gradually decreases over the course of six months. The thesis also presents a comparative analysis of the content shared at the time of the attacks in Paris in 2015 and in Brussels in 2016. It aims to reveal similarities as well as differences in the image of these attacks on Instagram. Above all, this analysis confirms a strong similarity of user content in all locations, but at a more detailed level it also points to their local specifics such as different forms of communication by sharing various mottos and symbols.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Eliška Morochovičová 12.73 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Eliška Morochovičová 7.47 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Eliška Morochovičová 83 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Eliška Morochovičová 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Michaela Buchtová 209 kB
Stáhnout Posudek oponenta Ing. Petr Koubský, CSc. 90 kB
Stáhnout Posudek konzultanta Mgr. Josef Šlerka 106 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Jiří Ivánek, CSc. 153 kB